کارگاه های آموزشی و روش تحقیق

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده


کارگاه های آموزشی و روش تحقیق که به عنوان مدرس شرکت کرده اند

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده
آموزش کاربردي و گام به گام تدوين برنامه راهبردي- عملياتي گردشگري خلاق در فضاهاي شهري 1399/12/19 دانشگاه آزاداسلامي واحد نجف آباد مرکز تحقيقات گردشگري
آموزش کاربردي و گام به گام نگارش مقاله علمي پژوهشي پيشرفته 1400/02/08 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد مرکز تحقيقات افق هاي نوين در معماري و شهرسازي
مقاله نويسي به زبان فارسي و انگليسي 1390/09/22 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشکده هنر و معماري و شهرسازي
کارگاه پروپوزال نويسي پيشرفته و آشنايي با تحليل کمي و کيفي در پژوهش 1400/09/05 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد مرکز تحقيقات افق هاي نوين در معماري و شهرسازي