مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. Fereshte Ahmadi, Omid Khajeh, "Developing Principles and Criteria of Planning Ecotourismfor Sustainable Management of Tourism", OIDA International Journal of Sustainable Development, Vol 8-11, 2015, PP.63-70
    Status: Available PDF
2. فرشته احمدی, امید خواجه, "تأثير منظر شهري بر رفتار اجتماعي شهروندان", OIDA International Journal of sustainable development, Vol 8, 2015, PP.47-58
    Status: Available PDF
3. فرشته احمدی, شیرین طغیانی, "ارتقاي توان آموزشي تفرجي شهرها از طريق طراحي پارک موضوعي دانش( مطالعه موردي : منطقه 10 شهرداري مشه)", OIDA International Journal of sustainable development, Vol 8, 2015, PP.29-42
    Status: Unavailable PDF
4. منصوره کیان ارثی, فرشته احمدی, "برخي از مصاديق پايداري منطبق با معماري سنتي ايران", OIDA International Journal of Sustainable Development, Vol 5, 2012, PP.41-46
    Status: Available PDF
5. حمید ماجدی, فرح حبیب, حسین ذبیحی, منصوره کیان ارثی, فرشته احمدی, "تدوين معيارهاي مکانيابي شهرهاي جديد بر اساس معيارهاي توسعه پايدار", OIDA International Journal of Sustainable Development, Vol 5, 2012, PP.33-40
    Status: Available PDF
6. فرشته احمدی, شیرین طغیانی, "نقش برنامه ريزي شهري در دستيابي به توسعه پايدار", OIDA International Journal of Sustainable Development, Vol 2, 2011, PP.23-26
    Status: Available PDF
7. زهرا حسنی, فرشته احمدی, "تحليلي بر شاخصهاي موثر شهر هوشمند برکاهش خطر بيماريهاي همه گيرکوويد ـ 19مطالعه موردي: شهر جديد بهارستان اصفهان", فصلنامه آينده پژوهي شهري, Vol 2-2, 1401, PP.101-119
    Status: Available PDF
8. صنم آفریدی, فرشته احمدی, علی سلطانی, محمود محمدی, "آسيب شناسي تاب آوري فضايي شهري با تاکيد بر توزيع بيمارستان ها(نمونه موردي: بيمارستان هاي مرکز شهر شيراز )", نشريه علمي پژوهشي مديريت بحران, Vol 10_3, 1400, PP.75-91
    Status: Available PDF
9. ندا بیگم شریفیان, فرشته احمدی, امیر کندمگار, محمد مسعود, حمید صابری, "شناسايي و اولويت بندي شاخص هاي شهر خلاق گردشگري در شهر بابلسر", فصلنامه گردشگري شهري, Vol 8-4, 1400, PP.129-168
    Status: Available PDF
10. شیما شاهی محمدی, فرشته احمدی, سید یعقوب موسوی, "ارزيابي منظرخيابان شهري با تاکيد بر مبلمان شهري )مورد مطالعاتي :خيابان چهارباغ اصفهان(", فصلنامه چشم انداز شهرهاي آينده, Vol 2-2-6, 1400, PP.51-76
    Status: Available PDF
11. محمدرضا میرسعیدی, سیدمسلم سیدالحسینی, فرشته احمدی, امیرحسین شبانی, "شناسايي و تعيين الگوي سازمان فضايي مراکز کار و فعاليت کلانشهرها", نشريه تحقيقات کاربردي علوم جغرافيايي, Vol 21-61, 1400, PP.413-428
    Status: Unavailable PDF
12. مهدی مومنی, اعظم نصراللهی نیا, حمید صابری, فرشته احمدی, "ارزيابي تاب آوري و مولفه هاي آن در برابر مخاطرات طبيعي نمونه موردي : شهر ايلام", فصلنامه شهر پايدر, Vol (1) 4, 1400, PP.105-123
    Status: Available PDF
13. علیمحمد سعادتی, فرشته احمدی, علی غفاری, الهام ناظمی, "تبيين مدل مفهومي نقش‌ فضاي شهري در ارتقاي کيفيت زندگي در بافت‌هاي تاريخي", مطالعات شهري, Vol 10-41, 1400, PP.43-58
    Status: Available PDF
14. مهدی محرری, محمد نقی زاده, فرشته احمدی, شیرین طغیانی, "تبيين مباني و اصول نگهداري و ارتقاء خيابان شهري با رويکرد آموزه‌هاي اسلامي و فرهنگ ايراني (خيابان امام رضا (ع) مشهد)", نشريه تحقيقات کاربردي علوم جغرافيايي, Vol 21-63, 1400, PP.133-152
    Status: Available PDF
15. راضیه حمزوی, محمد نقی زاده, شیرین طغیانی, فرشته احمدی, "نقش معماري فضاهاي آموزشي در انتقال فرهنگ بواسطه علوم رفتاري (نمونه مورد مطالعه: مدارس تيزهوشان متوسطه اول شيراز)", نگرش هاي نو در جغرافياي انساني, Vol 11-4, 1398, PP.541-559
    Status: Unavailable PDF
16. اشکان بیات, علیرضا عندلیب, فرشته احمدی, "سنجش قابليت گردشگري روستاي انجدان اراک با استفاده از مدل متاسوآت", فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستايي, Vol 8-3, 1398, PP.125-144
    Status: Unavailable PDF
17. مرتضی اصغری, فرشته احمدی, شیرین طغیانی, مریم استادی, "اولويت بندي مکاني پروژه هاي راهبردي بومي سازي نوزايي شهري در محله شهيد هاشمي نژاد مشهد", فصلنامه تحقيقات جغرافيايي, Vol 32-2-, 1397, PP.127-144
    Status: Available PDF
18. مرتضی اصغری, فرشته احمدی, شیرین طغیانی, مریم استادی, "تبيين راهبردهاي رويکرد نوزايي شهري با تأکيد بر مشارکت مردم ) )نمونه موردي: محدوده هاشمي نژاد مشهد", مجله جغرافيا و توسعه فضاي شهري, Vol 5-2-9, 1397, PP.43-60
    Status: Available PDF
19. راضیه حمزوی, شیرین طغیانی, محمد نقی زاده, فرشته احمدی, "نقش واسط علوم رفتاري بر انتقال فرهنگ در فضاهاي آموزشي با رويکرد تحليلي توصيفي به باغ مدرسه ها در دوره صفويه", نشريه پژوهش و برنامه ريزي شهري, Vol 8-31, 1396, PP.207-224
    Status: Unavailable PDF
20. حسین باباپور فاتحی , کیومرث حبیبی, شیرین طغیانی, فرشته احمدی, "تبيين رابطه ميان ميزان استفاده عابرين پياده از فضاهاي شهري با ميزان همپيوندي فضاها و کاربري هاي تجاري-خدماتي", نشريه پژوهش و برنامه ريزي شهري, Vol 8-31, 1396, PP.41-62
    Status: Unavailable PDF
21. فرشته احمدی, اکرم شیرازی, محسن رفیعیان, "بررسي نقش رنگ در منظر شهري .(نمونه موردي محله خلجا اصفهان)", فصلنامه جغرافيا و مطالعات محيطي, Vol 6-23, 1396, PP.119-134
    Status: Available PDF
22. فرشته احمدی, نیلوفر یزدخواستی, "تحليل فضاهاي شهري با رويكرد گرافيك محيطي (مطالعه موردي: محله ي چرخاب)", ماهنامه دانش نما, Vol 251-2, 1395, PP.152-163
    Status: Available PDF
23. فرشته احمدی, حسنعلی لقایی, نیلوفر یزد خواستی, "باززنده سازي و ارتقاي کيفي لبه شهري مادي ها در اصفهان با بهره گيري از نورپردازي( مطالعه موردي : مادي فرشادي در اصفهان)", فصلنامه علوم و تكنولوژي محيط زيست, Vol 17, 1394, PP.153-167
    Status: Available PDF
24. فرشته احمدی, "راهبردهاي امنيتي در جهت نيل به توسعه پايدار صنعت گردشگري با تأکيد بر گردشگري روستايي", ماهنامه دانش نما, Vol 203, 1391, PP.81-89
    Status: Available PDF
25. فرشته احمدی, حسنعلی لقایی, "آسيب بافت هاي فزسوده شهري و راهکارهاي فرا روي آن", انسان و محيط زيست, Vol 17, 1390, PP.51-56
    Status: Available PDF
26. حمید ماجدی, فرشته احمدی, "نقش مادي ها در شکل گيري ساختار فضايي شهر اصفهان", هويت شهر, Vol 2, 1387, PP.39-50
    Status: Available PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. فرشته احمدی, زهرا حسنی, محمدرضا اسماعیل ساوج, , "تحليل مکانيابي و توزيع مراکز درماني در شهر زابل ", هشتمين کنگره سالانه بين المللي عمران، معماري و توسعه شهري , تهران, 1401
    Status: Available PDF
2. زهرا حسنی, فرشته احمدی, , "تأثير ويروس کرونا بر نحوه استفاده از حمل و نقل درون شهري", دومين همايش ملي توليد دانش سلامتي و حکمراني در جهان پسا کرونا (نويسنده مسئول), دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1400
    Status: Available PDF
3. احمد آقاخانی , فرشته احمدی, , "شناسايي معيارها و شاخص هاي عدالت فضايي در توزيع خدمات شهري با تکيه بر ديدگاه صاحب نظران", هشتمين کنفرانس ملي توسعه پايدار در مهندسي عمران, تهران, 1400
    Status: Available PDF
4. فرشته احمدی, احمد آقاخانی هارونی, , "برنامه ريزي فضايي در راستاي توزيع عادلانه خدمات شهري با رويکرد محله محوري (مورد پژوهي: شهرکرد)", هشتمين کنفرانس ملي توسعه پايدار در مهندسي عمران , تهران, 1400
    Status: Available PDF
5. زهرا حسنی, فرشته احمدی, , "تبيين نقش هوشمندسازي شهرها(زندگي هوشمند)بر ارتقا کيفيت زندگي در عصر پاندميک", اولين همايش ملي توليد دانش سلامتي و حکمراني در جهان پسا کرونا, نجف آباد, 1399
    Status: Available PDF
6. فرشته احمدی, محمدرضا زمانی, , "تبيين نقش تاب آوري شهرها در دوران کرونا و پسا کرونا (مطالعه موردي: شهر شيراز)", اولين همايش ملي توليد دانش سلامتي و حکمراني در جهان پسا کرونا, نجف آباد, 1399
    Status: Unavailable PDF
7. زهرا حسنی, فرشته احمدی, , "تبيين معيارها و شاخصهاي شهر هوشمند در شهرهاي جديد با تأکيد بر زندگي هوشمند", اولين کنفرانس ملي عمران، معماري و فناوري اطلاعات در زندگي شهري , مشهد, 1399
    Status: Available PDF
8. آرش نیکزاد, فرشته احمدی, , "بازآفريني بافت ناکارآمدشهري بر مبناي شهر سالم (مونه موردي: محله درب امامزاده شهرکرد)", چهارمين همايش بين المللي افق هاي نوين در مهندسي عمران،معماري و شهرسازي, تهران , 1398
    Status: Available PDF
9. آرش نیکزاد, فرشته احمدی, , "بازآفريني بافت ناکارآمد و فرسوده شهري بر مبناي شهر سالم و پايداري شهري (نمونه موردي: محله درب امامزاده شهرکرد)", چهارمين همايش بين المللي افق هاي نوين در مهندسي عمران،معماري و شهرسازي, تهران , 1398
    Status: Unavailable PDF
10. حمید پادگانه, فرشته احمدی, , "برنامه ريزي فضايي کالبدي مراکز شهري بر اساس توسعه حمل و نقل محور( نمونه موردي محله امام زاده دو خاتون در شهرکرد)", چهارمين همايش بين المللي افق هاي نوين در مهندسي عمران،معماري و شهرسازي, تهران , 1398
    Status: Available PDF
11. صدف کرمانی, فرشته احمدی, , "کنترل تغييرات کاربري اراضي", ششمين کنگره بين المللي توسعه و ترويج علوم و فنون بنيادين در جامعه , تهران , 1397
    Status: Available PDF
12. رضا جزایری, فرشته احمدی, , "برنامه ريزي شهري در راستاي پيشگيري از جرم و ارتقاي سطح امنيت در فضاي شهري ) نمونه موردي محله نمدمال هاي شهرکرد", ششمين کنگره بين المللي توسعه و ترويج علوم و فنون بنيادين در جامعه , تهران , 1397
    Status: Available PDF
13. مهرناز مهدوی, فرشته احمدی, , "مقايسه تطبيقي ميزان موفقيت فضاهاي عمومي از ديدگاه "سازمان پروژه براي فضاهاي عمومي" و ذهنيت شهروندان", سومين کنفرانس بين المللي عمران، معماري و طراحي شهري, تبريز, 1397
    Status: Available PDF
14. فرزاد رحمان نژاد, فرشته احمدی, , "تدوين راهنماي طراحي منظر شهري با هدف ساماندهي تبليغات محيطي - احتراما مقاله به همين صورت در مجموعه مقالات نمايه شده و صحت قابل استعلام و از سيويليکا", سومين کنفرانس بين المللي عمران، معماري و طراحي شهري , تبريز - , 1397
    Status: Available PDF
15. نرگس السادات دهدشتی, فرشته احمدی, , "طراحي گره اجتماعي با رعايت الگوهاي رفتاري شهروندمدار در اطراف مادي در اصفهان", دومين کنگره بين المللي عمران، معماري و شهرسازي معاصر جهان, دبي, 1396
    Status: Unavailable PDF
16. فرشته احمدی, علیرضا مظاهر, , "موانع مشارکت مردمي در امر مداخله در بافت هاي فرسوده و راهبردهاي فراروي آ|ن ", دومين کنفرانس بين المللي انسان، معماري, عمران و شهر , تبريز, 1395
    Status: Unavailable PDF
17. فرشته احمدی, داوود محبی, , "طراحي شهري با رويکرد ارتقاي کيفي سيما و منظر شهر ي", چهارمين کنگره بين المللي عمران، معماري و توسعه شهري , دانشگاه شهيد بهشتي تهران , 1395
    Status: Unavailable PDF
18. فرشته احمدی, داوود محبی, , "طراحي با کيفيت سيما و منظر شهري ", اولين همايش بين المللي پژوهش هاي نوين در مطالعات مديريت, دانشگاه بين المللي امام رضا , 1395
    Status: Unavailable PDF
19. فرشته احمدی, نسرین مختاری, , "طراحي جداره هاي شهري به منظور بومي سازي نماهاي شهري و زمينه گرايي در طراحي نماها مطابق با بوم اصفهان", دومين کنگره بين المللي افق هاي جديد در معماري و شهرسازي, تهران دانشگاه تربيت مدرس, 1394
    Status: Available PDF
20. فرشته احمدی, نسرین مختاری, , "طراحي جداره هاي شهري راه آهن اصفهان بر اساس معيارهاي بومي", سومين کنگره بين المللي عمران، معماري و توسعه شهري, دانشگاه شهيد بهشتي, 1394
    Status: Available PDF
21. فرشته احمدی, مریم گریمی, , "بررسي الگوهاي کالبدي هويت شهر در مجله جلفا اصفهان", سومين کنگره بين المللي عمران، معماري و توسعه شهري , دانشگاه شهيد بهشتي, 1394
    Status: Available PDF
22. فرشته احمدی, الناز مهاجرانی, , "ارتفاي کيفي محله هاي شهري با رويکرد سرزندگي مطالعه موردي محله همت اباد اصفهان", .3th International Congress on Civil Engineering , Architecture and Urban Development, تهران-دانشگاه شهيد بهشتي, 1394
    Status: Available PDF
23. فرشته احمدی, بهناز نیکبخت, , "طراحي پارک شهري براساس تحليل رابطه بين فرم شهر و سرزندگي ( مطالعه موردي محله همت آباد)", سومين کنگره بين المللي عمران، معماري و توسعه شهري , دانشگاه شهيد بهشتي, 1394
    Status: Available PDF
24. نیلوفر یزدخواستی, فرشته احمدی, , "ارتقاي کيفي لبه هاي شهري با تأکيد بر نورپردازي (مطالعه موردي مادي فرشادي)", دومين همايش بين المللي روشنايي و نورپردازي ايران, ٰتهران, 1393
    Status: Available PDF
25. شیرین طغیانی, فرشته احمدی, , "ارتقاي هويت فضاهاي شهري و تأثير آن بر ارتقاي گردشگري", همايش ملي گردشگري محله هاي اصفهان و ارتقاي هويت شهري, اصفهان-کميته گردشگري شهرداري اصفهان, 1394
    Status: Available PDF
26. فرشته احمدی, سمانه آداوودی, , "تاثير منظر شهري بر رفتار اجتماعي شهروندان ( مطالعه موردي محلات زينبيه و جلفا در اصفهان)", 2nd International Congress on Structure , Architecture and Urban Development, دانشگاه هنر اسلامي تبريز, 1393
    Status: Available PDF
27. فرشته احمدی, , "تدوين اصول و معيارهاي طراحي پارک موزه فرهنگ و تمدن ايران اسلامي گامي در جهت تحقق اهداف سند چشم انداز 1404", اولين همايش ملي چشم انداز نطنز در الگوي معماري و شهرسازي اسلامي, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نطنز, 1392
    Status: Available PDF
28. فرشته احمدی, هدی پارسایی, , "برنامه ريزي توسعه پايدار گردشگري در منطقه خليج فارس ( مطالعه موردي جزيره کيش", دومين همايش ملي چشم انداز نطنز در الگوي معماري و شهرسازي اسلامي در افق 1404, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نطنز, 1393
    Status: Available PDF
29. امید خواجه, فرشته احمدی, , "توسعه گردشگري روستايي در حاشيه شهرها گامي در جهت عادل بخشي به تقاضاي گردشگري شهري ", اولين همايش ملي چشم انداز نطنز در الگوي معماري و شهرسازي اسلامي , دانشگاه آزاد اسلامي واحد نطنز , 1392
    Status: Available PDF
30. سیده سمیرا هاشمی, فرشته احمدی, , "نقش شهر اسلامي در ايجاد و تحکيم اخوّت در ميان مسلمانان", همايش ملي معماري و شهرسازي ايراني – اسلامي, مشهد-مؤسسه آموزش عالي خاوران, 1391
    Status: Available PDF
31. فرشته احمدی, سید علیرضا احمدی, امید خواجه, , "الگوي طراحي شهرهاي جديد به شيوه ايراني - اسلامي", همايش ملي معماري پايدار و توسعه شهري, بوکان, 1392
    Status: Available PDF
32. فرشته احمدی, , "نقش حضرت زهرا (س) در استمرار غدير ", همايش زلال جاري غدير, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد , 1392
    Status: Available PDF
33. امید خواجه, فرشته احمدی, , " کاربرد معماري و هنر شهري در ارتقا ارزش هاي هنر شهري (مطالعه موردي پياده راه چمران شيراز )", همايش بين المللي زندگي پياده در شهر , تهران-دانشگاه علم و صنعت ايران , 1390
    Status: Available PDF
34. فرشته احمدی, امید خواجه, , "معماري و شهرسازي اقليمي در بوم هاي بياباني و آسيب شناسي آن در دهه هاي اخير ", اولين همايش بيابان (علوم، فنون و توسعه پايدار), پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران, 1391
    Status: Available PDF
35. فرشته احمدی, امید خواجه, , "مديريت بحران‌هاي طبيعي شهري با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي", سومين کنفرانس ملي عمران شهري , دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج, 1390
    Status: Available PDF
36. فرشته احمدی, امید خواجه, , "تدوين اصول و معيارهاي برنامه‌ريزي اکوتوريسم در جهت مديريت پايدار گردشگري", اولين همايش بين المللي مديريت گردشگري و توسعه پايدار, دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت, 1390
    Status: Available PDF
37. فرشته احمدی, , "اهميت نماهاي شهري در ارتقاي کيفيت بصري سيماي شهري ", همايش ملي نماي ساختمان و سيماي شهر, تهران, 1390
    Status: Available PDF
38. فرشته احمدی, , "نقش سبزراه ها در طراحي محيط و منظر پايدار شهري", پنجمين همايش ملي ايده هاي نو در کشاورزي, دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان, 1389
    Status: Available PDF
39. فرشته احمدی, محسن صائمی, , "فرايند طراحي منظر و باززنده سازي سايت هاي تاريخي باارزش (مطالعه موردي چشمه علي دامغان)", پنجمين کنفرانس ملي روز جهاني محيط زيست, دانشگاه تهران, 1390
    Status: Available PDF
40. امید خواجه, فرشته احمدی, , "شيوه هاي تحقق نقش هدايتي، نظارتي و کنترلي شهروندان در شهر اسلامي", همايش بين المللي شهروند مسئول، امر به معروف و نهي از منکر, دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان, 1390
    Status: Available PDF
41. فرشته احمدی, امید خواجه, , "نقش شهروند مسئول در تکوين هويت شهر اسلامي", همايش بين المللي شهروند مسئول، امر به معروف و نهي از منکر, دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان, 1390
    Status: Available PDF
42. فرشته احمدی, امید خواجه, , "تجلي هنرهاي محيطي در معماري بوم هاي بياباني", همايش ملي گردشگري، هنرهاي محيطي و بوم هاي بياباني, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1390
    Status: Available PDF
43. فرشته احمدی, , "ساختار کالبدي و سيماي روستايي در بوم هاي بياباني: عوامل شکل دهنده، آسيب ها و راهکارها (مطالعه موردي روستاي ابيانه)", همايش ملي بوم هاي بياباني، گردشگري و هنرهاي محيطي , دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1390
    Status: Available PDF
44. فرشته احمدی, شیرین طغیانی, , "تحقق توسعه پايدار منظر شهري با استفاده از پتانسيل بالقوه مسيرهاي سبز (سبز راه هاي) درون شهري", كنفرانس ملي توسعه پايدار و عمران شهري, اصفهان-موسسه آموزش عالي دانش پژوهان, 1390
    Status: Available PDF
45. فرشته احمدی, , "توسعه پايدار گردشگري در سايه امنيت (مطالعخ موردي:گردشگري روستايي)", همايش منطقه اي توريسم و توسعه, دانشگاه آزاد اسلامي واحد ياسوج, 1389
    Status: Available PDF