دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 مباني و روش هاي برنامه ريزي شهري کارشناسي شهرسازي
2 بافت هاي فرسوده و تاريخي کارشناسي شهرسازي
3 منظرسازي کارشناسي شهرسازي
4 روش تحقيق در شهرسازي کارشناسي شهرسازي
5 حقوق و قوانين شهري کارشناسي شهرسازي
6 طرح دو شهرسازي کارشناسي شهرسازي
7 طرح پنج شهرسازي کارشناسي شهرسازي
8 پروژه نهايي کارشناسي شهرسازي
9 ارزيابي توان زيست محيطي کارشناسي شهرسازي
10 روستا يک کارشناسي معماري
11 شناخت و طراحي معماري روستا کارشناسي ناپيوسته معماري
12 روش تحقيق کارشناسي معماري
13 مباني برنامه ريزي کالبدي کارشناسي معماري
14 تاريخ شهرهاي ايران کارشناسي معماري
15 روش تحقيق کارشناسي ارشد معماري
16 مسکن کارشناسي شهرسازي
17 برنامه ريزي کاربري زمين ارشد برنامه ريزي شهري
18 برنامه ريزي مسکن ارشد برنامه ريزي شهري
19 تجارب برنامه ريزي شهري ايران ارشد برنامه ريزي شهري
20 تنظيم شرايط زمين ارشد معماري
21 روش هاي برنامه ريزي شهري ارشد برنامه ريزي شهري
22 کارگاه برنامه ريزي شهري يک ارشد برنامه ريزي شهري
23 کارگاه برنامه ريزي شهري دو ارشد برنامه ريزي شهري
24 کارگاه طراحي شهري يک ارشد طراحي شهري
25 کارگاه طراحي شهري دو ارشد طراحي شهري
26 مباني برنامه ريزي شهري براي طراحان ارشد طراحي شهري
27 مباني نظري طراحي شهري ارشد طراحي شهري
28 نظريه هاي برنامه ريزي شهري ارشد برنامه ريزي شهري
29 تاريخ شهر و شهرسازي در ايران ارشد طراحي شهري
30 باغ آرايي و محوطه سازي کارشناسي معماري
31 محوطه سازي کارشناسي معماري
32 اقتصاد شهري کارشناسي شهرسازي
33 تحليل فضاهاي شهري کارشناسي شهرسازي
34 روش تحقيق، مقاله و رساله نويسي پيشرفته دکتري شهرسازي
35 برنامه ريزي بافت هاي فرسوده و تاريخي کارشناسي شهرسازي
36 پايان نامه ارشد ارشد برنامه ريزي شهري و ارشد طراحي شهري
37 رساله دکتري دکتري شهرسازي
38 تاريخ شهرهاي ايراني- اسلامي کارشناسي شهرسازي
39 حقوق شهري و قوانين شهرسازي ارشد شهرسازي
40 مباني و روش هاي برنامه ريزي شهري کارشناسي شهرسازي
41 مباني نظري و روش هاي شهرسازي دکتري شهرسازي
42 تاريخ شهرسازي دکتري شهرسازي
43 مباني شهرشناسي کارشناسي شهرسازي
44 سمينار مسايل شهري کارشناسي
45 طبيعت و شهر ارشد برنامه ريزي شهري
46 ويژه رساله دکتري شهرسازي

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات