مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. احمدرضا همت, احمد سبحانی, زینب فلاح, زهرا ترابی, لطف اله فولادی, رحمت اله رفیعی, "مطالعه باليني ارتباط سندرم مقاومت به انسولين با پوليپ هايآدنوماتوس کولون و رکتوم در افراد 50 سال و بالاتر", مجله دانشکده پزشکي اصفهان, Vol 32, 1393, PP.1-10
    Status: Available PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. Ahmad Sobhani, tahereh ghasemi, minoo hashemi, , "The Relationship between Depression Treatment and Level of HbA1c in Diabetic Patients", 3rd International and 5th Iranian Congress of Endocrine , دانشگاه علوم پزشکي اصفهان, 2015
    Status: Available PDF