سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری پزشکي علوم پزشکي اصفهان ايران ۱۳۷۹
کارشناسی ارشد - - - -
کارشناسی - - - -

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
معاون اموزشي دانشکده پزشکي دانشگاه ازاد اسلامي واحد نجف اباد ۱۳۸۵ کنون
معاون اموزشي دانشکده پزشکي و دبير پياده سازي استانداردهاي پا دانشگاه ازاد اسلامي واحد نجف اباد ۱۳۸۵ کنون
عضويت شوراي اموزشي دانشکده پزشکي دانشگاه ازاداسلامي واحد نجف اباد ۱۳۸۶ کنون
عضويت شوراي پژوهشي دانشکده پزشکي دانشگاه ازاد اسلامي واحد نجف اباد ۱۳۸۷ کنون
عضويت کميته هاي بيمارستاني دانشگاه ازاد اسلامي واحد نجف اباد ۱۳۸۹ کنون

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 طب سنتي -موارد مرتبط با رشته تخصصي داخلي (ريه -گوارش -غدد و ...)