مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. روح اله آقاجانی, رضا سعادت, محمد رضا عارف, "Power Allocation and Performance Analysis for Incremental-Selective Decode-and-Forward Cooperative Communications over Nakagami-m Fading Channels", IEICE TRANSACTIONS ON COMMUNICATIONS, Vol E96-B, ۲۰۱۳, PP.۱۵۳۱-۱۵۳۹
    Status: Unavailable PDF
2. روح الله آقاجانی, رضا سعادت, محمد رضا عارف, "بررسي مقايسه اي روش کدبرداري و ارسال مديريت شده و روش کدبرداري و ارسال معمول در سيستمهاي مخابرات مشارکتي", فصلنامه روشهاي هوشمند در صنعت برق, Vol 6, ۱۳۹۴, PP.3-12
    Status: Available PDF
3. روح اله آقاجانی, رضا سعادت, محمد رضا عارف, "تخصيص توان سيستم رله شناختي در کانال هاي محوشونده رايلي", فصلنامه روشهاي هوشمند در صنعت برق, Vol 4, ۱۳۹۲, PP.۷۴-۷۹
    Status: Available PDF
4. نفیسه صادقی, روح الله آقاجانی, "Effect of Primary Interference on Cognitive Relay Network", CIENCIA E NATURA, Vol 37, 2015, PP.214-219
    Status: Unavailable PDF
5. رسول دهقانی, روح اله آقاجانی, "افزايش تفکيک پذيري زاويه اي رادارهاي چندورودي-چندخروجي با روش آرايه تودرتو دوبعدي", نشريه روش هاي هوشمند در صنعت برق, Vol 11-43, 1399, PP.1-12
    Status: Unavailable PDF
6. ابراهیم علی بابایی , روح اله آقاجانی, "كاهش اثرگلبرگ هاي فرعي ناشي از سيستم فشرده سازي پالس باينري با استفاده از ساختار موازي فيلتر منطبق و غير منطبق", مجله مهندسي مخابرات, Vol 9-36, 1399, PP.69-80
    Status: Unavailable PDF
7. مریم نیلفروش, روح اله آقاجانی, "بهبود نسبت سيگنال به نويز به اضافه تداخل در رادارهاي چند ورودي- چند خروجي هم مکان با اهداف متعدد", مجله رادار, Vol 8-2, 1399, PP.۱-۸
    Status: Available PDF
8. نفیسه صادقی, روح الله آقاجانی, "احتمال خاموشي شبکه رله شناخت با در نظر گرفتن پيوند تداخلي کاربران اوليه بر رله و گيرنده ثانويه", فصلنامه روش هاي هوشمند در صنعت برق, Vol 8-30, 1396, PP.15-22
    Status: Unavailable PDF
9. آناهیتا پاکدلیان, روح اله آقاجانی, "تخصيص بهينه توان در شبكه راديوشناختي با ارسال داده ي مستقيم و به كمك رله با راهبرد تقويت و گسيل", فصلنامه روشهاي هوشمند در صنعت برق, Vol 7-28, 1395, PP.۳-۱۴
    Status: Available PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. رامین بنی اسدی, روح اله آقاجانی, , "بهبود پهناي باند در سيستم هاي D2D با استفاده مجدد از پهناي طيفي باندهاي بدون مجوز و با مجوز", پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق و سيستم هاي هوشمند ايران, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1397
    Status: Unavailable PDF
2. ابراهیم علی بابایی شهرکی, روح اله آقاجانی, , "بررسي تحمل داپلر و افت نسبت سيگنال به نويز فيلتر غيرمنطبق طبقاتي، در فشرده سازي پالس باينري و مقايسه با ساختار پيشنهادي", ششمين کنفرانس رادار و سامانه هاي مراقبتي ايران, اصفهان, 1398
    Status: Unavailable PDF
3. مریم نیلفروش, روح اله آقاجانی, , "بهبود نسبت سيگنال به نويز به اضافه تداخل در رادارهاي چند ورودي چند خروجي هم - مکان", پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق ايران, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1397
    Status: Unavailable PDF
4. فهیمه سادات مدنیان, روح اله آقاجانی, , "تخصيص منابع در سيستم چند ورودي چند خروجي انبوه بر پايه رله تقويت و گسيل امن", چهارمين کنفرانس ملي مهندسي برق ايران, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1396
    Status: Unavailable PDF
5. الهام عباییان اصفهانی, روح اله آقاجانی, , "تخصيص منابع در يک سيستم چند ورودي چند خروجي انبوه مبتني بر رله کد گشايي و گسيل همراه با اتصال مستقيم", چهارمين کنفرانس ملي مهندسي برق ايران , دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1396
    Status: Unavailable PDF
6. معین گل باباپور, روح اله آقاجانی, , "تخصيص منابع در مخابرات دستگاه به دستگاه تحت شبکه هاي سلولي", چهارمين کنفرانس ملي مهندسي برق ايران, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف اباد, 1396
    Status: Unavailable PDF
7. ابراهیم علی بابایی شهرکی, روح اله آقاجانی, , "بررسي تأثير فيلتر غير منطبق ( R-G ) بر کاهش سطح گلبرگهاي فرعي کدهاي MPS باينري، در رادارهاي داراي سيستم فشرده سازي پالس", چهارمين کنفرانس ملي مهندسي برق ايران, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1396
    Status: Unavailable PDF
8. سحر فروغی فارسانی, روح الله آقاجانی, , "تخصيص بهينه ي زمان در شبکه هاي راديو شناختي مشارکتي با رعايت شرط حداقل تداخل براي شبکه اوليه", سومين كنفرانس ملي و اولين کنفرانس بين المللي ءژوهش هاي کاربردي در مهندسي برق* مکانيک و مکاترونيک, تهران-دانشگاه مالک اشتر, 1394
    Status: Available PDF
9. محمدجواد داوود پور, روح اله آقاجانی, , " مدل سازي و شکل دهي پرتو در شبکه هاي بدون سيم راديو شناختگر", هشتمين کنفرانس ملي مهندسي برق و الکترونيک ايران, دانشگاه آزاد اسلامي واحد گناباد, 1395
    Status: Unavailable PDF
10. سحر فروغی فارسانی, روح اله آقاجانی, , "تخصيص بهينه ي توان و زمان در شبکه هاي مشارکتي با استفاده از راهبرد کدبرداري و ارسال نموي-انتخابي", اولين کنفرانس بين المللي چشم اندازهاي نو در مهندسي برق و کامپيوتر , دانشگاه علم و صنعت ايران, 1395
    Status: Unavailable PDF
11. زلیخا سپهوند, روح اله آقاجانی, , "تاثير رله با راهبرد تقويت و گسيل بر ظرفيت کاربران لبه در شبکه هاي سلولي مبتني بر روش دسترسي چندگانه تقسيم کد", کنفرانس بين المللي پژوهش هاي کاربردي در فناوري اطلاعات، کامپيوتر و مخابرات, دانشگاه آزاد اسلامي واحد تربيت حيدريه, 1394
    Status: Available PDF
12. آناهیتا پاکدلیان, روح اله آقاجانی, , "تخصيص بهينه تواى براي حداکثر کردن نرخ انتقال داده در شبکه راديوشناختي دو کاربره با حذف کننده تداخل متوالي MMSE", کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي در مهندسي برق و علوم کامپيوتر, دانشگاه تهران, 1394
    Status: Available PDF
13. آناهیتا پاکدلیان, روح اله آقاجانی, , "تخصيص بهينه توان براي حداکثر کردن نرخ انتقال داده در شبکه راديوشناختي با ارسال داده ي مستقيم و به کمک رله با راهبرد تقويت و گسيل", هفتمين كنفرانس ملي مهندسي برق و الكترونيك ايران, دانشگاه آزاد اسلامي واحد گناباد, 1394
    Status: Available PDF
14. نفیسه صادقی, روح اله آقاجانی, , "تأثير تداخل ناشي از شبکه اوليه در عملکرد شبکه رله شناختي", کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي در مهندسي برق و علوم کامپيوتر, تهران, 1394
    Status: Available PDF
15. زلیخا سپهوند, روح اله اقاجانی, , "ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﯿﺮي رﻟﻪ ﻫﺎ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ روش دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ کد", دومين کنگره بين المللي مهندسي برق، علوم کامپيوتر وفناوري اطلاعات, تهران-دانشگاه شهيد بهشتي, ۱۳۹۴
    Status: Available PDF
16. نفیسه صادقی, روح اله آقاجانی, , "نقش توسعه شبکه هاي مخابراتي در گسترش گردشگري و توسعه پايدار استان چهارمحال و بختياري", همايش ملي تدبير در توسعه استان چهارمحال و بختياري, شهرکرد, ۱۳۹۴
    Status: Available PDF
17. روح اله آقاجانی, رضا سعادت, محمد رضا عارف, قاسم میرجلیلی, , "Power allocation for incremental-selective decode-and-forward cooperative communications over rician fading channels", 13th International Conference on Advanced Communication Technology (ICACT, کره جنوبي, ۲۰۱۱
    Status: Available PDF
18. روح اله آقاجانی, رضا سعادت, محمدرضا عارف, قاسم میرجلیلی, , "SER of M-PSK modulation in incremental-selective decode-and-forward cooperative communications over Rayleigh fading channels", 13th International Conference on Advanced Communication Technology (ICACT, کره جنوبي, 2011
    Status: Available PDF
19. روح اله آقاجانی, حسن آقایی نیا, , "بررسي تخمين كانال سيستم هاي چند حامله توسط سمبل هاي راهنما با فواصل متغير نسبت به شرايط كانال ", پانزدهمين کنفرانس برق ايران, تهراتن-مرکز تحقيقات مخابرات ايران, ۱۳۸۶
    Status: Available PDF