دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 فرآيند هاي اتفاقي کارشناسي ارشد
2 اصول سيستم هاي رادار کارشناسي ارشد
3 مخابرات ماهواره اي کارشناسي ارشد
4 مخابرات ۱ کارشناسي
5 الکترونيک ۲ کارشناسي
6 مدار ۱‍ کارشناسي
7 اندازه گيري الکتريکي کارشناسي
8 تجزيه و تحليل سيگنال ها و سيستم ها کارشناسي
9 فيلتر و سنتز کارشناسي

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات