سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مهندسي برق- مخابرات يزد ايران ۱۳۹۲
کارشناسی ارشد مهندسي برق- مخابرات صنعتي اميرکبير ايران ۱۳۸۵
کارشناسی مهندسي برق-الکترونيک شاهد ايران ۱۳۸۳

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 مخابرات بدون سيم
2 تخصيص منابع وتوان
3 رادار
4 مخابرات مشارکتي
5 راديو شناختي
6 شبکه هاي حس گر بي سيم