طرحهای پژوهشی

1. , "بررسي تجربي اثر کسر حجمي نانوذرات بر انتقال حرارت جوشش نانوسيال", تاریخ تصویب طرح :1392/09/12, تاریخ خاتمه :1393/04/15
2. , "طراحي و ساخت يک واحد اب شيرين کن خورسيدي تقطيري همراه با بازتاباننده بيروني", تاریخ تصویب طرح :1390/04/15, تاریخ خاتمه :1392/07/15
3. , "شبيه سازي عددي يک واحد آب شيرين کن خورشيدي تقطيري براي نصب در شهر چابهار", تاریخ تصویب طرح :1389/04/15, تاریخ خاتمه :1389/11/15