کارگاه های آموزشی و روش تحقیق

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده
آشنايي با نرم افزار XPert و آناليز XRD 1399/09/23 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد مرکز خدمات آزمايشگاهي و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد


کارگاه های آموزشی و روش تحقیق که به عنوان مدرس شرکت کرده اند

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده