جوایز و افتخارات

عنوان تاریخ کسب موسسه اهدا کننده همکاران
دانشجوي ممتاز دوره کارشناسي 1388 دانشگاه تبريز
دانشجوي ممتاز ( نفر دوم) در دوره کارشناسي ارشد 1390 دانشگاه علم و صنعت ايران
دانشجوي ممتاز دوره دکتري 1394 دانشگاه علم و صنعت ايران
مقام اول در مسابقات ساخت پل با چاپگر سه بعدي 1398 انجمن بتن آمريکا شاخه ايران لیلا عادل زاده سعدآبادی
میلاد رضایی ادریانی
میلاد توکلی دهقی
امید امینی
علی مختاری کرچگانی
علیرضا قریشیان