دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 تکنولوژي پيشرفته بتن کارشناسي ارشد
2 تحليل و طراحي سيستم ها کارشناسي ارشد
3 فناوري بتن هاي خاص کارشناسي ارشد
4 مديريت پروژه کارشناسي ارشد
5 مهندسي سيستم ها کارشناسي
6 تکنولوژي بتن کارشناسي
7 اقتصاد مهندسي کارشناسي
8 روش هاي اجرايي ساختمان کارشناسي
9 مقررات ملي ساختمان کارشناسي
10 برنامه ريزي و کنترل پروژه کارشناسي ارشد
11 روش هاي ساخت کارشناسي ارشد

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی
1 مديريت پروژه کتاب مديريت پروژه هاي عمراني، تاليف دکتر پرويز قدوسي
2 برنامه ريزي و کنترل پروژه برنامه ريزي و کنترل پروژه هاي عمراني(ويرايش دوم) ، تاليف دکتر پروِيز قدوسي
3 فناوري بتن هاي خاص Aitcin.P.C, “High Performance Concrete”, Université de Sherbrooke, Québec, Canada, Taylor

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات