سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مهندسي عمران- مهندسي و مديريت ساخت دانشگاه علم و صنعت ايران ايران 1396
کارشناسی ارشد مهندسي عمران- مهندسي و مديريت ساخت دانشگاه علم و صنعت ايران ايران 1390
کارشناسی مهندسي عمران دانشگاه تبريز ايران 1388

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مدير گروه مهندسي و مديريت ساخت دانشکده عمران 1396 1397

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 تکنولوژي پيشرفته بتن
2 سيستم هاي خبره
3 تحليل سيستم ها
4 برنامه ريزي و کنترل پروژه
5 مديريت پروژه
6 آزمايش هاي مخرب و غير مخرب بتن
7 فناوري بتن هاي خاص