مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. علیرضا ابطحی, "انجمن ولايتي اصفهان", Encyclopædia Iranica , Vol 3, 2004, PP.1-4
    Status: Available PDF
2. محدثه پاینده, سید علیرضا ابطحی, ناصر جدیدی, "درآمدي نو بر تاريخ نگري و تاريخ نگاري فضل الله بن روزبهان خُنجي با تکيه بر تاريخ عالم آراي اميني", نشريه علمي تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي, Vol 12-43, 1400, PP.133-152
    Status: Available PDF
3. محدثه پاینده, سیدعلیرضا ابطحی, ناصر جدیدی, "روکيرد اجتماعي فضل الله بن روزبهان خُنجي در تاريخ نگاري رسمي", مطالعات تاريخ اسلام, Vol 13-49, 1400, PP.7-30
    Status: Available PDF
4. حسین هاشم زاده درچه عابدی, فيض اله بوشاسب, سیدعلیرضا ابطحی, "تحليلي بر مهاجرت و اسکان خانوارهاي ارامنه در حومة اصفهان دورة صفوي؛ نمونه پژوهي: منطقة لنجان", تحقيقات تاريخ اجتماعي, Vol 10-2, 1399, PP.281-307
    Status: Available PDF
5. ابوالقاسم باقری, سیدعليرضا ابطحي, "بررسي اقدامات ادارات دولتي و غيردولتي اصفهان در تأمين ارزاق عمومي در جنگ جهاني دوم", مجله تحقيقات تاريخ اجتماعي (دو فصل نامه علمي), Vol 10-1, 1399, PP.31- 60
    Status: Available PDF
6. صادق کریمی, عليرضا ابطحي, "سرشت دولت در عصر غيبت از منظر سيدجعفر کشفي", فصلنامه علمي-پژوهشي سياست متعاليه, Vol 8-30, 1399, PP.83- 108
    Status: Available PDF
7. علی نادریان فر, سیدعلیرضا ابطحی, سهیلا ترابی فارسانی, "بررسي علل و ماهيت شورش‌ها و طغيان‌هاي خوانين بلوچ در دورة رضاشاه", پژوهشنامه تاريخ هاي محلي ايران, Vol 7-2-1, 1398, PP.254-231
    Status: Available PDF
8. گیتی محمدبیگی, سیدعلیرضا ابطحی, محمدعلی چلونگر, "روابط علمي زيديه و اماميه از غيبت صغري تا قرن ششم هجري", تاريخ و تمدن اسلامي, Vol 15-30, 1398, PP.71 تا 100
    Status: Available PDF
9. سهیلا ترابی فارسانی, سيد عليرضا ابطحي, علی نادریان فر, "بررسي چگونگي ايجاد معارف نوين در بلوچستان و سير عملکرد آن در دوره پهلوي اول", پژوهش هاي تاريخي ايران و اسلام, Vol 22, 1397, PP.175-198
    Status: Available PDF
10. زرین شریفیان پور, سهیلا ترابی فارسانی, سيد عليرضا ابطحي, "بررسي جنسيت و پايگاه اجتماعي نويسندگان در نشريه عالم نسوان", فصلنامه تاريخ اسلام و ايران, Vol 28-37, 1397, PP.57-81
    Status: Unavailable PDF
11. گيتي محمد بيگي, سيدعليرضا ابطحي, محمد علي چلونگر, "تسامح و تساهل امام رضا(ع) با قيام هاي شيعي تا (201ه)", مجله پژوهش‌هاي اعتقادي ـ کلامي, Vol 7-1, 1396, PP.7-36
    Status: Unavailable PDF
12. گیتی محمد بیگی, سيد عليرضا ابطحي, محمدعلی چلونگر, "مناسبات زيديه و اماميه در دوره آل کيا", پژوهش هاي اعتقادي کلامي, Vol ويژه-, 1396, PP.37-66
    Status: Available PDF
13. رضا کارگر کوتیانی, عليرضا ابطحي, فیض اله بوشاسب گوشه, "بررسي نقش صنعت نفت بر ساختار اجتماعي (مورد مطالعه: آبادان 1312- 1280ش)", فصلنامه علمي- پژوهشي علوم اجتماعي, Vol 11-2-, 1396, PP.66-37
    Status: Unavailable PDF
14. سید علیرضا ابطحی, "فرآيند تغيير و تحول ساختار فرمانروايي در دوره سلجوقيان بزرگ", دو فصلنامه علمي- تخصصي تاريخ ايران اسلامي, Vol 3-1, 1396, PP.123-137
    Status: Unavailable PDF
15. سید علیرضا ابطحی, مینا معینی, "حاجي‌هاشم‌خان لُنباني لوطي يا لومپن؟ و بررسي چرايي شورش او (1239تا1240ق/1823تا1824م)", مجله علمي پژوهشي پژوهش هاي تاريخي, Vol 35-9-, 1396, PP.151-169
    Status: Available PDF
16. امیرعلی رحیمی, فیض اله بوشاسب گوشه, سید علیرضا ابطحی, "بررسي تحولات آموزشي و فرهنگي مازندران در دوره پهلوي اول با شوروي", فصلنامه پژوهشنامه تاريخ, Vol 11-42, 1395, PP.31-56
    Status: Available PDF
17. نرگس کریمی, "جايگاه پيشکش ها در در آمدهاي روزگار ناصري بر پايه ي اسناد", سخن تاريخ, Vol 10-23, 1395, PP.33-60
    Status: Unavailable PDF
18. ضرغام گرجي پور, محمد علی چلونگر, علیرضا ابطحی, "مناسبات شيعه و معتزله در قرن چهارم هجري", مجله اديان و عرفان, Vol 48-1, 1394, PP.121-138
    Status: Available PDF
19. سيد عليرضا ابطحي, سید منصور امامی میبدی, "سير تحول نساجي در دوره ي قاجار با تأکيد بر نقش يزد", مجله پژوهش هاي تاريخي ايران و اسلام, Vol 16, 1394, PP.1-20
    Status: Available PDF
20. سيد عليرضا ابطحي, سيد منصور امامي, "سير تحول نساجي در دوره ي قاجار با تأکيد بر نقش يزد", فصلنامه پژوهش هاي تاريخي ايران و اسلام, Vol 16, 1394, PP.1-20
    Status: Available PDF
21. علیرضا ابطحی, فخری زنگی آبادی, احمد عسکری, "بررسي تطبيقي ساختار شهر نشيني در ايالت کارمانيا و ايران شهرهاي ، باستان", GAIA - ATHENS, Vol 25, 1393, PP.510-517
    Status: Available PDF
22. ضرغام گرجی پور, سید علیرضا ایطحی, "دانش سياسي امام علي (ع ) ومقايسه ان با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران", فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامي, Vol 3, 1393, PP.109-127
    Status: Available PDF
23. سید علیرضا ابطحی, کیمیا کشتی آرا, "گذري اجمالي بر عملکرد تقي فداکار عضو اتحاديه کارگري حذب توده در اصفهان 1320- 1332", پژوهش نامه تاريخ, Vol 8-31, 1392, PP.17تا41
    Status: Unavailable PDF
24. عليرضا ابطحي, زهره زماني, "بررسي جايگاه وکاربرد نفت در ايران باستان", مجله مطالعات ايراني, Vol 12, 1392, PP.23-42
    Status: Available PDF
25. کیمیا کشتیارا, "عملکرد مدارس جامعه تعليمات اسلامي در شهر اصفهان", فصلنامه علمي پژوهشي تاريخ, Vol 18, 1392, PP.141
    Status: Available PDF
26. احمد زمانی, "قيام 15 خرداد و اصفهان", مبدا نهضت, Vol 1, 1392, PP.263
    Status: Available PDF
27. محمذ کریم یوسف جمالی, سید علیرضا ابطحی, منصور امامی, "نساجي ونساجان يزدي درعصرصفوي", دو فصلنامه مسكويه, Vol 19, 1390, PP.131-167
    Status: Available PDF
28. سيد عليرضا ايطحي, احمد کامرانی فر, مائده شریفیانا, "تکيه دولت و کاربردهاي آن", سخن تاريخ, Vol 5, 1390, PP.63-81
    Status: Available PDF
29. سید علیرضا ایطحی, "بختياري ها و نفت", ولات - فصلنامه فرهنگي اجتماعي قوم بختياري, Vol 2, 1385, PP.44-54
    Status: Unavailable PDF
30. سید علیرضا ابطحی, "بختياري ها و نفت اولين گام ها 1900-1905م/1319-1323ق", فصلنامه تاريخ معاصر ايران, Vol 19, 1380, PP.119-140
    Status: Unavailable PDF
31. سید علیرضا ابطحی, "ظل السلطان حاکم اصفهان و واقعه رزي برپايه اسناد ونامه هاي تاريخي", فصلنامه فرهنگ اصفهان, Vol 17, 1379, PP.107-117
    Status: Available PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. عليرضا ابطحي, مينا معيني, , "بررسي و مقايسه شيوه تاريخ نگاري اعتماد السلطنه و اعتضاد السلطنه", سومين کنگره تاريخ دانان ايران، تاريخ نگاري نوين در ايران (از عصر ناصري تا انقلاب اسلامي), دانشگاه الزهرا, 1394
    Status: Unavailable PDF
2. سید علیرضا ایطحی, , "شخصيت علمي شهيد مدرس", همايش بزرگداشت شهيد مدرس, دانشگاه ازاداسلامي واحد اردستان, 1384
    Status: Available PDF
3. سید علیرضا ابطحی, , "کشف نفت وتاثير ان در افزايش نفوذ انگلستان درسواحل شمالي خليج فارس", همايش بين المللي خليج فارس در گستره تاريخ, دانشگاه اصفهان, 1384
    Status: Available PDF
4. سید علیرضا ایطحی, , "نگاهي اجمالي به روابط شهيد حاج اقا نورالله ثقه الاسلام وشهيد سيد حسن مدرس", همايش تبيين ارا وبزرگذاشت هشتادمبن سالگرد نهضت ايت الله حاج اقا نورالله اصفهاني, اصفعان, 1384
    Status: Available PDF
5. سید علیرضا ابطحی, , "نگاهي به سيراف در قرن چهارم و پنجم", کنگره بين المللي سيراف, بوشهر, 1384
    Status: Available PDF