سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری تاريخ تربيت مدرس ايران 1379
کارشناسی ارشد تاريخ پژوهشگاه علوم انساني ايران 1371
کارشناسی تاريخ تهران ايران 1368

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مدير گروه گروه تاريخ دانشگاه آزاد نجف آياد 1387 1390

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 تاريخ ايران در دوره قاجار و پهلوي
2 انديشه سياسي
3 آشنايي با متون و اسناد
4 تاريخ نفت در ايران و خاورميانه در دوره معاصر