سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مهندسي مکانيک-تبديل انرژي دانشگاه صنعتي اصفهان ايران 1395
کارشناسی ارشد مهندسي مکانيک-تبديل انرژي دانشگاه صنعتي اصفهان ايران 1388
کارشناسی مهندسي مکانيک دانشگاه صنعتي شريف ايران 1386

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 نانوسيال ها
2 انرژي تجديد پذير
3 ديناميک سيالات محاسباتي