اختراعات

عنوان اختراع تاریخ ثبت محل ثبت اختراع همکاران
داربست (كيتوزان/ پلي وينيل پيروليدين)/كتيرا به روش خشكاندن انجمادي جهت كاربرد در مهندسي بافت پوست 1400 ایران مرجان ميرحاج
حامد قمي
آزاده سپياني
حسين عباس تبار آهنگر