دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 General chemistry كارشناسي
2 Organic Chemistry كارشناسي
3 آزمايشگاه شيمي آلي 1و2 كارشناسي
4 رهايش كنترل شده بيومواد كارشناسي ارشد

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی
1 شيمي عمومي 2 شيمي مورتيمر و چنگ
2 آز شيمي آلي 1 و 2 شيمي آلي تجربي نوين
3 شيمي آلي organic chemistry Carey

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات
شنبه يک شنبه دو شيمي عمومي 2 آزمايشگاه شيمي آلي 1 آزمايشگاه شيمي آ 8-17 بعد از ظهر شنبه دوشنبه مشاوره و راهنمايي