دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 معادلات ديفرانسيل معمولي کارشناسي
2 تحقيق در عمليات 3 کارشناسي ارشد
3 تحقيق در عمليات پيشرفته کارشناسي ارشد
4 محاسبات عددي کارشناسي
5 کاربرد تئوري تصميم گيري در مديريت کارشناسي ارشد
6 نظريه مجموعه هاي فازي کارشناسي
7 بررسي مسائل منابع انساني در مديريت صنعتي کارشناسي ارشد
8 پژوهش عملياتي پيشرفته کارشناسي ارشد
9 تحليل آماري پيشرفته کارشناسي ارشد
10 اقتصاد عمومي 1 کارشناسي
11 اقتصاد عمومي 2 کارشناسي
12 سيستم هاي خبره در تصميم گيري مالي کارشناسي ارشد
13 مديريت مالي کارشناسي ارشد
14 مديريت مالي و سرمايه گذاري کارشناسي ارشد
15 رياضي مالي 1 کارشناسي ارشد
16 مديريت رفتار سازماني کارشناسي ارشد
17 رياضيات سرمايه گذاري کارشناسي ارشد
18 بازارها و نهادهاي مالي کارشناسي ارشد
19 رياضي پيش دانشگاهي کارشناسي
20 رياضي عمومي 1 کارشناسي ناپيوسته
21 رياضي عمومي 2 کارشناسي ناپيوسته
22 برنامه ريزي غير خطي کارشناسي ارشد
23 آمار و احتمال مهندسي کارشناسي
24 مديرت سرمايه گذاري کارشناسي ارشد
25 اقتصاد سنجي کارشناسي ارشد
26 اصول حسابداري کارشناسي
27 اصول مهندسي مالي کارشناسي
28 حقوق و دستمزد کارشناسي

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات