طرحهای پژوهشی

1. , "تدوين گزارش مطالعاتي در زمينه اعمال پوشش SiC نانو ساختار بر روي کامپوزيت هاي کربن کربن", تاریخ تصویب طرح :1392/02/20, تاریخ خاتمه :1392/11/25