دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 آزمايشگاه استخراج فلزات کارشناسي
2 متالورژي مکانيکي کارشناسي ارشد
3 استاتيک و مقاومت مصالح در مهندسي پزشکي کارشناسي
4 آزمايشگاه مقاومت مصالح کارشناسي
5 آزمايشگاه استخراج فلزات کارشناسي

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات