مرکز دانلود

ردیف تاریخ بارگذاری عنوان توضیحات دانلود
1 1399/01/18 جلسه اول آموزش الکترونيک درس مديريت و کار آفريني در مهندسي پزشکي جلسه اول آموزش الکترونيک درس مديريت و کار آفريني در مهندسي پزشکي ...
2 1399/01/19 جلسه اول آموزش الکترونيک درس مواد و روش هاي ساخت 3 جلسه اول آموزش الکترونيک درس مواد و روش هاي ساخت 3 ...
3 1399/01/19 جلسه اول آموزش الکترونيک درس مواد و روش هاي ساخت 1 جلسه اول آموزش الکترونيک درس مواد و روش هاي ساخت 1 ...
4 1399/01/20 جلسه اول آموزش الکترونيک درس پديده هاي انتقال جلسه اول آموزش الکترونيک درس پديده هاي انتقال ...
5 1399/01/25 جلسه دوم آموزش الکترونيک درس مديريت و کار آفريني در مهندسي پزشکي جلسه دوم ...