مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. دانیال سبزواری, عباس چترایی, "INS/GPS Sensor Fusion based on Adaptive Fuzzy EKF with Sensitivity to Disturbances", IET Radar, Sonar, Vol 15, ۲۰۲۱, PP.1535-1549
    Status: Unavailable PDF
2. خوشنام شجاعی , علی کاظمی , عباس چترایی , "An Observer-Based Neural Adaptive PID2 Controller for Robot Manipulators Including Motor Dynamics With a Prescribed Performance", IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, Vol 26-3, ۲۰۲۱, PP.1689-1699
    Status: Unavailable PDF
3. امیر نادر الاصلی , خوشنام شجاعی , عباس چترایی , "Platoon formation control of autonomous underwater vehicles under LOS range and orientation angles constraints", Ocean engineering, Vol 271, 2023, PP.113674
    Status: Unavailable PDF
4. عادل خسروی , عباس چترایی , غضنفر شاهقلیان , سید محمد کارگر , "System identification using NARX and centrifugal compressor control through the intelligent, active method—Case study: K-250 centrifugal compressor", Asian Journal of Control, Vol 24, 2022, PP.3345-3364
    Status: Unavailable PDF
5. امیر نادرالاصلی , خوشنام شجاعی , عباس چترایی , "Terminal sliding-mode disturbance observer-based finite-time adaptive-neural formation control of autonomous surface vessels under output constraints", Robotica, Vol 13, 2022, PP.1-23
    Status: Unavailable PDF
6. خوشنام شجاعی , عباس چترایی , "Robust platoon control of underactuated autonomous underwater vehicles subjected to nonlinearities, uncertainties and range and angle constraints", Applied Ocean Research, Vol ۱۱۰, 2021, PP.1-15
    Status: Unavailable PDF
7. امیر نادر الاصلی , عباس چترایی, "One DOF Robot Manipulator Control Through Type-2 Fuzzy Robust Adaptive Controller", Journal of Automation , Mobile Robotics and Intelligent Systems, Vol ۱۳-1, 2019, PP.۶۵-۷۰
    Status: Unavailable PDF
8. khoshnam Shojaei, Abbas Chatraei, "A Saturating Extension of an Output Feedback Controller for Internally Damped Euler-Lagrange Systems", Asian Journal of control, Vol 18-2, 2016, PP.1-13
    Status: Unavailable PDF
9. Fahimeh Rezazadegan, khoshnam Shojaei, Frid Sheykholeslam, Abbas Chatraei, "A novel approachto6-DOF adaptive trajectory trackingcontrol of an AUVin the presence of parameter uncertainties", Ocean Engineering, Vol 107, 2015, PP.246-258
    Status: Unavailable PDF
10. Pouria Nasiri rad, Abbas Chatraei, "Study on Robust Control of Robot Arm with Dynamic Compensator by Presence of Parametric Uncertainty using Linear Matrix Inequality", MAGNT Research Report, Vol 2-6, 2014, PP.1243-1262
    Status: Unavailable PDF
11. فهیمه رضازادگان , خوشنام شجاعی , عباس چترایی , "Design of an Adaptive Nonlinear Controller for an Autonomous Underwater Vehicle", International Journal of Advanced Electrical and Electronics Engineering, Vol 2, 2013, PP.1-8
    Status: Unavailable PDF
12. Abbas Chatraei, Vaclav Zada, "Global Optimal Feedback-Linearizing Control of Robot Manipulators", Asian Journal of Control, Vol 15, 2013, PP.1178-1187
    Status: Unavailable PDF
13. Abbas Chatraei, Vaclav Zada, "Combined optimal control technique for robot manipulators", International scientific journal Acta Technica, Vol 56, 2011, PP.23-42
    Status: Unavailable PDF
14. عادل خسروی , عباس چترایی , غضنفر شاهقلیان , سید محمد کارگر , "مروري بر کنترل پديده سرج و مدلسازي در کمپرسورهاي گريز از مرکز", نشريه روشهاي هوشمند در صنعت برق, Vol 13-50, 1401, PP.1-30
    Status: Unavailable PDF
15. عادل خسروی , عباس چترایی , غضنفر شاهقلیان , سید محمد کارگر , "کنترل سرج کمپرسور گريز از مرکز با استفاده از شير بازگشتي", کيفيت و بهره وري صنعت برق ايران, Vol 10-2, 1400, PP.1-12
    Status: Unavailable PDF
16. عادل خسروی , عباس چترایی , غضنفر شاهقلیان , سید محمد کارگر , "مدلسازي كمپرسور K-250 با استفاده از روش سري موازي ناركس و فازي سلسلهمراتبي", نشريه مهندسي برق و مهندسي كامپيوتر ايران, Vol 18-3, 1399, PP.191-198
    Status: Unavailable PDF
17. سعید نخکوب , عباس چترایی , خوشنام شجاعی , "کنترل تطبيقي فازي شناور زير سطحي خودگردان به منظور رديابي مسير", روﺷﻬﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق, Vol 16, 1392, PP.71-77
    Status: Unavailable PDF
18. منصوره تسلیمی , عباس چترایی , "ﮐﻨﺘﺮل ﻋﺼﺒﯽ- ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻣﻘﺎوم روﺑﺎت اﺳﮑﺎرا ﺳﻪ ﻣﺤﻮره ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﺎﻣﻌﯿﻨﯽ ﺟﺮﻣﯽ", روﺷﻬﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق, Vol 15, 1392, PP.11-18
    Status: Unavailable PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. یاسین صفری , عباس چترایی , , "طراحي کنترل تطبيقي مقاوم براي ربات متحرک همه جهته چهارچرخ", ششمين کنفرانس ملي مهندسي برق و سيستم هاي هوشمند, دانشگاه آزاد واحد نجف آباد , 1401
    Status: Unavailable PDF
2. محمدتقی رضایی , خوشنام شجاعی , عباس چترایی , , "کنترل زمان ثابت تطبيقي عصبي مقاوم براي شناورهاي زيردريايي خودگردان", ششمين کنفرانس ملي مهندسي برق و سيستم هاي هوشمند, دانشگاه آزاد، واحد نجف آباد , 1401
    Status: Unavailable PDF
3. امین کاوه , عباس چترایی , , "طراحي کنترل کننده توزيع شده موازي ‏PDC‏ توربوژنراتورهاي گازي ‏MAN‏ مدل ‏THM-1304-11‎", ششمين کنفرانس ملي مهندسي برق و سيستم هاي هوشمند, دانشگاه آزاد واحد نجف آباد , 1401
    Status: Unavailable PDF
4. امیر نادرالاصلی , خوشنام شجاعی , عباس چترایی , , "‏Adaptive Neural Constrained Cooperative Control ‎of Euler-Lagrange Systems ", ششمين کنفرانس ملي مهندسي برق و سيستم هاي هوشمند , دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد , 1401
    Status: Unavailable PDF
5. کیوان صابری , عباس چترایی , , "مدلسازي و شناسايي سيستم جيمبال دو محور براي سامانههاي ردياب هوايي با استفاده از روش تعيين صفر و قطب", نخستين کنفرانس پژوهش هاي کاربردي در مهندسي برق, دانشگاه شهيد چمران اهواز , ۱۳۹۹
    Status: Unavailable PDF
6. دانیال سبزواری , عباس چترایی , , "بهبود دقت سيستم ناوبري INS/GPS توسط مشاهده‌گر مقاوم ", چهارمين کنفرانس ملي مهندسي برق ايران , دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد , 1396
    Status: Unavailable PDF
7. زهره مهدی , عباس چترایی , , "کنترل کننده بهينه تطبيقي براي کنترل بازوهاي ربات صنعتي", چهارمين کنفرانس ملي مهندسي برق , دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد , 1396
    Status: Unavailable PDF
8. مهکام کاهکش , عباس چترایی , , "طبقه بندي فازي خرابي لوله هاي انتقال گاز با توجه به ويژگي عمق آنها ", ششمين همايش ملي مهندسي برق مجلسي , دانشگاه آزاد اسلامي واحد مجلسي , 1396
    Status: Unavailable PDF
9. امید شاه نظری , عباس چترایی , محمد پور رحیم , خوشنام شجاعی , , "Fuzzy gain scheduling saturated PID controller: Design and implementation on robot manipulator", 25th Iranian conference on Electrical Engineering, Tehran, 2017
    Status: Unavailable PDF
10. عادل خسروی , عباس چترایی , مهکام کاهکش , , "کنترل آرايش بندي ربات هاي متحرک غير هولونوميک پيشرو-پيرو بر اساس روش مد لغزشي تطبيقي و سيستم هاي فازي ", سومين کنفرانس ملي رويکردهاي نوين در مهندسي کامپيوتر و برق , دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودسر , ۱۳۹۶
    Status: Unavailable PDF
11. امیر نادر الاصلی , عباس چترایی , , "کنترل بازوي ربات يک درجه آزادي با استفاده از کنترلر فازي تطبيقي نوع دوم", سومين کنفرانس ملي رويکردهاي نوين در مهندسي کامپيوتر و برق باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان, دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودسر , 1396
    Status: Unavailable PDF
12. رویا هراتیان , عباس چترایی , , "طراحي و پياده سازي عملي يك سيستم بينايي رباتيكي براي خط توليد كاشي", First International Conference on Computer Science and Engineering, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد , 1395
    Status: Unavailable PDF
13. عادل خسروی , عباس چترایی , , "کنترل آرايش بندي ربات هاي متحرک غيرهولونوميک پيشرو- پيرو براساس روش مد لغزشي انتگرالي", اولين همايش ملي مهندسي برق باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان, دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيراز , 1395
    Status: Unavailable PDF
14. محمد پور رحیم , خوشنام شجاعی , عباس چترایی , امید شاهنظری , , "Experimental Evaluation of a Saturated Output Feedback Controller Using RBF Neural Networks For SCARA Robot IBM 7547", 24th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE), دانشگاه شيراز , 1395
    Status: Unavailable PDF
15. زهرا نکوخو , عباس چترایی , خوشنام شجاعی, , "طراحي مسير فرد خودکار هواپيما با استفاده از بي اسپلاين ", کنفرانس ملي فناوري، انرژي و داده با رويکرد مهندسي برق و کامپيوتر , کرمانشاه , ۱۳۹۴
    Status: Available PDF
16. Zahra Nekokho, Abbas Chatraei, Khoshnam Shojaii, , "اجراي فرايند فرود خودکار هواپيما با کنترل کننده فازي ", National Conference of Technology, Energy and Data on Electrical , کرمانشاه, 1394
    Status: Available PDF
17. عباس چترایی, حسین جاویدیان , , "Formation Control of Mobile Robots with Obstacle Avoidance using Fuzzy Artificial Potential Field", 12th IEEE International Workshop of Electronics, Control, Measurement, Signals and their application to Mechatronics, Liberec-Czech Republic, 2015
    Status: Available PDF
18. پدیده رسولی , خوشنام شجاعی , عباس چترایی, , "Design a robust adaptive trajectory tracking controller for underactuated ships", Fifth International Conference on Advances in Recent Technologies in Communication and Computing (ARTCom 2013), Bangalore, 2013
    Status: Unavailable PDF
19. علی سرجویی , همایون مهدوی نسب , عباس چترایی , , "ﺣﺬف ﻧﻮﻳﺰ در ﺳﻴﮕﻨﺎل اﻟﻜﺘﺮوﻣﺎﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺑﺎ روﺷﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﻳﻦ ﺗﺎﺑﻊ ويولت ", کنفرانس ملي ايده هاي نو در مهندسي برق , اصفهان - ايران , ۱۳۹۱
    Status: Unavailable PDF
20. عباس چترایی , Vaclav Zada, David Lindr, , "LEARNING CONTROL FOR ROBOT MANIPULATORS", National Conference with International Participation, Svratka, Czech Republic,, 2009
    Status: Unavailable PDF
21. عباس چترایی , محمد علی زنجانی , مهرداد منتظری , , "Prototype Design And Fabrication Of An Intelligent Surveillance And Guard Robot", second national conference in electrical engineering, Azad University of Najafabad, 2009
    Status: Unavailable PDF
22. Abbas Chatraei, , "Solving Position Kinematics of ABB IRB140 Industrial Robot and its Motion Planning", دومين کنفرانس ملي مهندسي برق ايران , دانشگاه آزاد واحد نجف آباد , 1388
    Status: Unavailable PDF
23. Vaclav Zada, Abbas Chatraei, , "ANALYTICAL SOLUTION OF INVERZE TASK FOR ROBOT WITH SIXTH ROTATIONAL JOINTS AND ITS CONCRETE UTILIZATION", National Conference with International Participation , Svratka, Czech Republic, 2009
    Status: Unavailable PDF
24. عباس چترایی , Vaclav Zada, David Lindr, , "LEARNING CONTROL FOR ROBOT MANIPULATORS", National Conference with International Participation, Svratka, Czech Republic,, 2009
    Status: Unavailable PDF
25. ایثار سلیمانی , مجتبی حسینی , عباس چترایی , , "طراحي و شبيه سازي کنترل کننده پيش بين مدل غيرخطي براي سيستم برج تقطير", نخستين همايش مهندسي فرآيند در صنايع نفت، گاز، پتروشيمي و انرژي, تهران , 1392
    Status: Unavailable PDF
26. محمد امین عشقی نژاد , عباس چترایی , , "ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻳﻚ ﻣﺪل ﻏﻴﺮ ﺧﻄﻲ از درام-ﺑﻮﻳﻠﺮ ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺣﺮارﺗﻲ 55 ﻣﮕﺎواﺗﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ذوب آﻫﻦ اﺻﻔﻬﺎن ", کنفرانس ملي توليد برق همزمان با حرارت و برودت و سيستمهاي هيبريدي, کاشان، ايران, 1392
    Status: Unavailable PDF
27. ایثار سلیمانی , مجتبی حسینی , عباس چترایی , , "كنترل برج تقطير با استفاده از كنترل كننده پيش بين مدل در حضور اغتشاش", اولين همايش ملي فناوري هاي نوين در شيمي و مهندسي شيمي ], تهران , 1392
    Status: Unavailable PDF
28. علی سرجویی , همایون مهدوی نسب , عباس چترایی , , "بررسي تاثير موسيقي بروي سرعت واکنش عضلات با استفاده از آشکارسازي زمان شروع واکنش ", کنفرانس بين المللي پژوهش هاي نوين در مهندسي, دانشگاه آزاد خميني شهر , ۱۳۹۱
    Status: Unavailable PDF
29. علی سرجویی , همایون مهدوی نسب , عباس چترایی , , "بررسي آماري تاثير موسيقي بر الگوي فعاليت عضلات با استفاده از تحليل سيگنال الکترومايوگرافي ", کنفرانس بين المللي پژوهش هاي نوين در مهندسي , دانشگاه آزاد خميني شهر , ۱۳۹۱
    Status: Unavailable PDF