مرکز دانلود

ردیف تاریخ بارگذاری عنوان توضیحات دانلود
1 1394/12/12 جبر خطي مورد نياز دانشجويان فني مهندسي ...
2 1393/11/21 پايان نامه فلوچارت انجام پايان نامه کارشناسي ارشد ...
3 1394/02/10 پايان نامه کارشناسي ارشد نحوه تدوين ...
4 1394/09/07 کنترل بهينه تکاليف ...
5 1394/09/21 کنترل بهينه دو فصل آخر ...
6 1394/11/27 کنترل خطي ابزار هاي رياضي مورد نياز ...
7 1394/11/27 کنترل بهينه ابزارهاي متلب ...
8 1394/12/12 کنترل خطي تکاليف ...
9 1394/12/12 آموزش نرم افزار MATLAB کاربرد در مهندسي کنترل ...
10 1394/12/12 استفاده از MATLAB در کنترل مدرن ضميمه کتاب دکتر خاکي صديق ...
11 1395/09/30 کنترل خطي اسلايدهاي فصول ۸ تا ۱۰ ...
12 1395/10/04 کنترل بهينه اسلايدهاي بخش آخر فصل ۴ ...
13 1396/01/15 کنترل خطي اسلايدهاي فصل ۶ ...
14 1396/01/15 کنترل خطي اسلايدهاي فصل ۵ ...
15 1396/01/15 کنترل خطي اسلايدهاي فصل ۷ ...
16 1396/03/08 کنترل خطي مسايل جلسه آخر ...
17 1397/01/19 کنترل فازي اشکال موجود در اسلايدها ...
18 1397/01/22 کنترل فازي تکليف ...
19 1397/02/30 کنترل فازي فصول آخر ...
20 1398/05/25 کنترل خطي نمرات ميان ترم ۳-۹۷ ...
21 1398/08/05 زبان تخصصي جدول زمان ها ...
22 1398/09/12 دانشجويان تحصيلات تکميلي آيين‌نامه نگارش پايان نامه هاي تحصيلات تکميلي ...
23 1398/10/03 نمرات ميان ترم کنترل خطي ترم ۱-۹۸ ...
24 1398/10/03 نمرات ميان ترم زبان تخصصي برق ترم ۱-۹۸ ...
25 1398/10/07 زبان تخصصي (تکليف) فايل کتاب PDF ...