سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مکاترونيک فني ليبرس جمهوري چک ۱۳۹۰
کارشناسی ارشد - - - -
کارشناسی - - - -

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مسئول پژوهشکده رباتيک دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1393 1394
عضو کميته مسابقات، جشنواره ها و همايش ها دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف اباد ۱۳۹۴ ۱۳۹۴

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 Robotics and Control
2 Optimal, Adaptive and Robust Control
3 Robot Identification
4 Applied Nonlinear Control