مرکز دانلود

ردیف تاریخ بارگذاری عنوان توضیحات دانلود
1 1396/04/26 درس الکترونيک صنعتي اسلايدهاي درس ...
2 1400/04/09 جزوه درس مباني مهندسي برق مباني برق صنايع ...
3 1400/07/25 جزوه درس ماشين 1 pdf ...
4 1400/08/18 تمرين سري اول درس الکترونيک صنعتي تحويل : 8/30 ...
5 1400/08/18 تمرين سري اول درس ماشين 1 تحويل 8/30 ...
6 1400/10/17 اسلايدهاي درس کنترل محرکه (کنترل دور) ...
7 1401/03/22 تمرين سري 2 ماشين 1 تحئيل 28 خرداد ...
8 1401/03/22 تمرين سري 2 الکترونيک صنعتي تحئيل 28 خرداد ...
9 1401/03/28 حل تمرين درس الکترونيک صنعتي سري 1و 2 ...
10 1401/03/28 حل تمرين درس ماشين 1 سري 1 ...
11 1401/03/28 حل تمرين درس ماشين 1 سري 2 ...