مرکز دانلود

ردیف تاریخ بارگذاری عنوان توضیحات دانلود
1 1396/04/26 درس الکترونيک صنعتي اسلايدهاي درس ...
2 1400/04/09 جزوه درس مباني مهندسي برق مباني برق صنايع ...
3 1400/07/25 جزوه درس ماشين 1 pdf ...
4 1400/08/18 تمرين سري اول درس الکترونيک صنعتي تحويل : 8/30 ...
5 1400/08/18 تمرين سري اول درس ماشين 1 تحويل 8/30 ...
6 1400/09/13 حل تمرين سري 1 الکترونيک صنعتي ...
7 1400/09/13 حل تمرين سري 1 درس ماشين 1 ...
8 1400/09/13 تمرين سري 2 الکترونيک صنعتي ...
9 1400/09/13 تمرين سري 2 درس ماشين 1 ...