مرکز دانلود

ردیف تاریخ بارگذاری عنوان توضیحات دانلود
1 1396/04/26 درس الکترونيک صنعتي اسلايدهاي درس ...
2 1400/04/09 جزوه درس مباني مهندسي برق مباني برق صنايع ...
3 1400/07/25 جزوه درس ماشين 1 pdf ...
4 1400/08/18 تمرين سري اول درس الکترونيک صنعتي تحويل : 8/30 ...
5 1400/08/18 تمرين سري اول درس ماشين 1 تحويل 8/30 ...
6 1400/10/17 اسلايدهاي درس کنترل محرکه (کنترل دور) ...
7 1401/03/22 تمرين سري 2 ماشين 1 تحئيل 28 خرداد ...
8 1401/03/22 تمرين سري 2 الکترونيک صنعتي تحئيل 28 خرداد ...
9 1401/03/28 حل تمرين درس الکترونيک صنعتي سري 1و 2 ...
10 1401/03/28 حل تمرين درس ماشين 1 سري 1 ...
11 1401/03/28 حل تمرين درس ماشين 1 سري 2 ...
12 1401/09/06 جزوه درس منابع تغذيه سوييچينگ فايل pdf اسلايدها ...
13 1401/09/06 تمرين سري اول درس مباني مهندسي برق ...
14 1401/10/18 درس الکترونيک صنعتي تمرين سري آخر ...
15 1402/01/25 اسلايدهاي درس کيفيت توان power quality ...
16 1402/02/04 درس مباني مهندسي برق تمرين سري 1 ...
17 1402/10/12 درس مباني مهندسي برق تمرين سري 2 ...
18 1402/10/17 درس مباني مهندسي برق حل تمرين سري دوم ...