سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری قدرت دانشگاه علم و صنعت ايران ايران 1394
کارشناسی ارشد قدرت دانشگاه علم و صنعت ايران ايران 1387
کارشناسی الکترونيک دانشگاه يزد ايران 1384

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مدير گروه قدرت دانشگاه آزاد اسلامي، واحد نجف آباد 1395 1397

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 سيستم هاي توان پالسي
2 مدلسازي، شبيه سازي و طراحي ماشين هاي الکتريکي و درايو
3 الکترونيک قدرت