طرحهای پژوهشی

1. اکبر نبی الهی شهره آجودانیان مهرناز مهرآئین , "آسيب شناسي و تحليل وضع موجود فناوري اطلاعات و تدوين معماري سيستمهاي اطلاعاتي شرکت گاز استان اصفهان", تاریخ تصویب طرح :1398/08/27, تاریخ خاتمه :1400/02/26
2. اكبر نبي الهي , "طراحي و استقرار مديريت معماري سازماني در شهرداري اصفهان", تاریخ تصویب طرح :1395/07/28, تاریخ خاتمه :1397/05/10