مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. مریم شاه منصوری, اکبر نبی الهی, ناصر خانی, "شناسايي عوامل موثر بر موفقيت برنامه ريزي استراتژيک فناوري اطلاعات (مورد مطالعه شرکت ملي نفت ايران)", Iranian Journal of Information Processing Management, Vol ۳۳-2, ۱۳۹۶, PP.۵۱۷-۵۴۸
    Status: Unavailable PDF
2. حكمت عادلنيا, احمدرضا شكرچي زاده, اكبر نبي الهي, ناصر خاني, حميد رستگاري, "The Innovation Roadmap and Value Creation for Information Goods Pricing as an Economic Commodity", Journal of Information Systems and Telecommunication, Vol 7-2, 2019, PP.154-164
    Status: Unavailable PDF
3. پروین غفارزاده, محمد حسین ندیمی, اکبر نبی الهی, "KMGEM: Data Clustering by Combination of K-Means and Grenade Explosion Algorithm", International Journal of Computer Applications, Vol 147-1, 2016, PP.21-29
    Status: Unavailable PDF
4. فرزانه سادات جلایر, اکبر نبی الهی, "RANKING CRITERIA OF ENTERPRISE INFORMATION SECURITY ARCHITECTURE USING FUZZY TOPSIS", International Journal of Computer Science and Information Technology (IJCSIT), Vol 8-5, 2016, PP.45-58
    Status: Unavailable PDF
5. مرضیه اسکندری, اکبر نبی الهی, "روشي براي اولويت بندي سناريوهاي کيفي در ارزيابي معماري سازماني با استفاده از الگوريتم NSGA-II", International Journal of Computer Science and Information Technology, Vol 8-6, 2016, PP.29-38
    Status: Unavailable PDF
6. محمدحسین ندیمی شهرکی, زهرا سادات ترابی, اکبر نبی الهی, "Using J48 Tree Partitioning for Scalable SVM in Spam Detection", Computer and Information Science, Vol 8, 2015, PP.37-42
    Status: Unavailable PDF
7. مصطفی صادقی, اکبر نبی الهی, "Modeling and evaluation of optimal T-flip flap based on quantum Cellular Automata using QCA designer simulator", Journal of Scientific Research and Development, Vol 2, 2015, PP.129-132
    Status: Unavailable PDF
8. محمد سپه کار, فرامرز هندسی, اکبر نبی الهی, "Defining Project Based Learning Steps and Evaluation Method for Software Engineering Students", International Journal of Computer Science and Information Security, Vol 13, 2015, PP. 48-55
    Status: Unavailable PDF
9. اکبر نبی الهی, رز آلیندا آلیاس, شمسول سهیبوالدین, "Involvement of Service Knowledge Management System in Integration of ITIL V3 and Enterprise Architecture", American Journal of Economics and Business Administration, Vol Volum, 2011, PP.165-170
    Status: Unavailable PDF
10. رسول هیهاوند زواری, اکبر اعتباریان, اکبر نبی الهی, امیررضا نقش, "طراحي مدل ارزيابي زيرساخت‎هاي سازماني در ارائه خدمات الکترونيکي با رويکرد هوش تجاري (نمونه پژوهشي: شرکت‌هاي خصوصي خدمات الکترونيک استان اصفهان)", نشريه علمي مديريت اطلاعات, Vol 7-1-1, 1400, PP.35-62
    Status: Unavailable PDF
11. زهرا ترابی, محمد حسین ندیمی, اکبر نبی الهی, "Efficient Support Vector Machines for Spam Detection: A Survey", International Journal of Computer Science and Information Security, Vol 13, 1393, PP.11-28
    Status: Unavailable PDF
12. پدرام بهرام نژاد, سید مهران شرفی, اکبر نبی الهی, "A METHOD FOR BUSINESS PROCESS REENGINEERING BASED ON ENTERPRISE ONTOLOGY", International Journal of Software Engineering, Vol 6, 1393, PP.25-39
    Status: Unavailable PDF
13. اکبر نبی الهی, "مروري برمعماري خدمت در مديريت خدمات فناوري اطلاعات مبتني بر چارچوب ITILو بررسي ارتباط آن با معماري سازماني", ماهنامه انجمن انفورماتيک - گزارش کامپيوتر, Vol 212, 1392, PP.58-61
    Status: Unavailable PDF
14. اکبر نبی الهی, "مروري بر مفاهيم پايه در سازماندهي فناوري اطلاعات (فاوا)", ماهنامه انجمن انفورماتيک - گزارش کامپيوتر, Vol 202, 1391, PP.27-30
    Status: Unavailable PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. شهره آجودانیان, اکبر نبی الهی, مهرناز مهرآئین, , "تدوين معماري سيستمهاي اطلاعاتي شرکت گاز استان اصفهان ", چهارمين همايش ملي پيشرفتهاي معماري سازماني, دانشگاه تهران, 1399
    Status: Unavailable PDF
2. زهرا شایگان شیرازی, اکبر نبی الهی, , "ارائه مدل مرجع فناوري اطلاعات سلامت با مطالعه تطبيقي مدلهاي مرجع سايركشورها جهت بهره برداري در داخل کشور", اولين همايش ملي توليد دانش سلامتي در مواجعه با کرونا و حکمراني در جهان پس از کرونا, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1399
    Status: Unavailable PDF
3. محمود قاسمي, اكبر نبي الهي, سيد حبيب سيف زاده, , " روشي نوين براي شناسايي سرويس هاي کسب و کار مبتني بر قابليت", سومين همايش ملي پيشرفتهاي معماري سازماني, دانشگاه صنعتي شريف, 1398
    Status: Unavailable PDF
4. شكوفه حسيني, اكبر نبي الهي, , " مدل پيشنهادي براي فرآيند مديريت مشکل مبتني بر چارچوب ITIL جهت کاهش زمان رفع مشکل خدمات IT در سازمانهاي فناوري اطلاعات", سومين همايش ملي پيشرفت هاي معماري سازماني, دانشگاه صنعتي شريف, 1398
    Status: Unavailable PDF
5. محمد فتحي, اكبر نبي الهي, بهرنگ بركتين, , "يك مدل تطبيقي معماري امنيت سازماني براي شرکت هاي برق منطقه اي", پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق و سيستم هاي هوشمند ايران, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد , 1397
    Status: Unavailable PDF
6. محمد فتحي, اكبر نبي الهي, بهرنگ بركتين, , "يك مدل تطبيقي معماري امنيت سازماني", چهارمين كنفرانس ملي فناوري در مهندسي برق و كامپيوتر, تهران, 1397
    Status: Unavailable PDF
7. فروغ السادات احمدي, اكبر نبي الهي, , "ارائه مدلي چابك براي استقرار فرآيند مديريت حوادث فناوري اطلاعات در سازمان ها مبتني بر چارچوب ITIL و اسكرام", دومين همايش ملي پيشرفتهاي معماري سازماني , دانشگاه صنعتي شيراز, 1397
    Status: Unavailable PDF
8. فاطمه واعظ زاده, اكبر نبي الهي, , "چارچوب SAFE: رويكردي مقياس پذير و چابك براي اجراي پروژه هاي بزرگ معماري سازماني", دومين همايش ملي پيشرفت هاي معماري سازماني, دانشگاه صنعتي شيراز, 1397
    Status: Unavailable PDF
9. فرشید صالحی, اکبر نبی الهی, , "مروري بر مدلهاي ارزيابي بلوغ معماري سازماني", اولين کنفرانس بين المللي علوم و مهندسي کامپيوتر, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, ۱۳۹5
    Status: Unavailable PDF
10. اکرم خلیلی نجف آبادی, اکبر نبی الهی نجف آبادی, , "بررسي کاربرد خدمات مبتني بر مکان در محيط تجارت اجتماعي", کنفرانس بين المللي علوم و مهندسي کامپيوتر, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, ۱۳۹5
    Status: Unavailable PDF
11. حمیدرضا صداقت, اکبر نبی الهی, , "مدل پيشنهادي براي فرآيند مديريت تغيير در بخش فناوري اطلاعات شرکتهاي توليدي", سومين کنفرانس بين المللي پژوهش هاي کاربردي در علوم کامپيوتر و فناوري اطلاعات, دانشگاه تربيت مدرس, 1394
    Status: Available PDF
12. فرزانه السادات جلایر, اکبر نبی الهی, , "ارائه مدلي جهت معرفي معيارهاي معماري امنيت سازماني", سومين کنفرانس پژوهش هاي کاربردي در علوم کامپيوتر و فناوري اطلعات, دانشگاه تربيت مدرس تهران, 1394
    Status: Available PDF
13. مریم شاه منصوری, اکبر نبی الهی, ناصر خانی, , "شناسايي عوامل موثر بر موفقيت برنامه ريزي استراتژيک فناوري اطلاعات", اولين کنفرانس ملي مديريت راهبردي خدمات, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1394
    Status: Available PDF
14. پدارم بهرام نژاد, سید مهران شرفی, اکبر نبی الهی, , "مروري بر روش هاي مهندسي مجدد فرايندهاي کاري", دومين همايش ملي علوم و مهندسي کامپيوتر, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1393
    Status: Unavailable PDF
15. سعید یوسفی, اکبر نبی الهی, حمید رستگاری, , "بررسي و مقايسه راهکارهاي کشف وب سرويس", دومين همايش ملي علوم و مهندسي کامپيوتر, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1393
    Status: Unavailable PDF
16. حمید رضا بینا, اکبر نبی الهی, , "پياده سازي مديريت خدمات فناوري اطلاعات: بررسي وضعيت ITIL در مؤسسات آموزش عالي و دانشگاه ها", دومين همايش ملي علوم و مهندسي کامپيوتر, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1393
    Status: Unavailable PDF
17. اکبر نبی الهی, پروفسور رز آلیندا آلیاس, پروفسور شمسول سهیبوالدین, , "A Review on Multiple Perspectives of IT Services in Information Systems and Computer Science", International Conference on Research and Innovation in Information Systems - ICRIIS 2011 , Kuala Lumpur, Malaysia, 2011
    Status: Unavailable PDF
18. اکبر نبی الهی, پروفسور رز آلیندا آلیاس, پروفسور شمسول سهیبوالدین, , "Service based approaches for enterprise architecture planning", 2011 International Conference on Software and Information Engineering-ICSIE , Kuala Lumpur, Malaysia, 2011
    Status: Unavailable PDF
19. اکبر نبی الهی, پروفسور رز آلیندا آلیاس, پروفسور شمسول سهیبوالدین, , "Investigating Role of Service Knowledge Management System in Integration of ITIL V3 and EA", Knowledge Management International Conference (KMICe) 2010, مالزي، کوآلا ترنگانو, 2010
    Status: Unavailable PDF
20. اکبر نبی الهی, پروفسور رز آلیندا آلیاس, پروفسور شمسول سهیبوالدین, , "A Service Oriented Framework for Integration of ITIL V3 and Enterprise Architecture", International Symposium on Information Technology - ITSim10, مالزي، کوآلالامپور, 1388
    Status: Unavailable PDF
21. اکبر نبی الهی, پروفسور رز آلیندا آلیاس, پروفسور شمسول سهیبوالدین, , "Integration of ITIL V3 and Enterprise Architecture", International Conference on Research and Innovation in Information Systems, مالزي، جوهور, 1387
    Status: Unavailable PDF
22. اکبر نبی الهی, شمسول سهیبوالدین, , "Considering Service Strategy in ITIL V3 as a Framework for IT Governance ", 3rd INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INFORMATION TECHNOLOGY 2008, مالزي، کوآلالامپور, 1387
    Status: Unavailable PDF