سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری فناوري اطلاعات دانشگاه صنعتي مالزي مالزي 1391
کارشناسی ارشد مهندسي نرم افزار دانشگاه آزاد واحد نجف آباد ايران 1381
کارشناسی مهندسي نرم افزار دانشگاه صنعتي اصفهان ايران 1373

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
تحليل گر سيستم ها و كارشناس ارشد داده در شركت ايريسا (74-84) شرکت مهندسي ايريسا 1374 1384
عضو کيمته راهبري گروه تخصصي مديريت و راهبري فناوري اطلاعات انجمن انفورماتيک ايران 1389 1393
مدير پژوهشي دانشكده مهندسي كامپيوتر(1391-1395) دانشکده مهندسي کامپيوتر 1391 1395
عضو کميته علمي همايش ملي علوم و مهندسي کامپيوتر دانشگاه آزاد واحد نجف آباد 1391 1391
عضو کميته اجرايي همايش ملي علوم و مهندسي کامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1391 1391
عضو کميته علمي همايش ازتقاء کيفيت خدمات فناوري اطلاعات انجمن انفورماتيک ايران 1392 1392
دبير اجرايي دومين همايش ملي علوم و مهندسي کامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1393 1393
سرپرست آزمايشگاه معماري سازماني در دانشكده مهندسي كامپيوتر آزمايشگاه تخصصي معماري سازماني(96-98) 1396 1397
رئيس مركز تحقيقات کلان (مه) داده دانشگاه آزا اسلامي واحد نجف آباد 1398 1398

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 مديريت خدمات فناوري اطلاعات، معماري سازماني، راهبري فناوري اطلاعات، سيستم هاي اطلاعاتي، هوش تجاري، داده كاوي