طرحهای پژوهشی

1. , "تهيه نقشه جامع فرهنگي واحدنجف آباد", تاریخ تصویب طرح :1392/01/21, تاریخ خاتمه :1392/08/17
2. , "يک روش هوشمنداکتشاف حفره هاي زيرزميني بااستفاده ازشبکه هاي عصبي", تاریخ تصویب طرح :1388/08/17, تاریخ خاتمه :1389/07/17
3. , "بررسي حفرات زيرزميني نيروگاهها با استفاده از روش ميکروگراويتي", تاریخ تصویب طرح :1387/09/17, تاریخ خاتمه :1388/08/17
4. , "بررسي تغييرات شتاب گراني زمين به عنوان يک پيش نشانگر زلزله، ،اتمام طرح", تاریخ تصویب طرح :1386/07/17, تاریخ خاتمه :1387/07/17