اختراعات

عنوان اختراع تاریخ ثبت محل ثبت اختراع همکاران
اختراع دستگاه هوشمند حفره يابي زير سطحي با استفاده از شبکه هاي عصبي 1387 ایران عليرضا حاجيان
اختراع دزيمتر ترمولومينسانس پرتوهاي هسته اي تي-ال-دي 900، 1387 ایران عليرضا معيني
عليرضا حاجيان
اختراع دستگاه گراني سنجي بدون استفاده از فنر با استفاده از تعليق مغناطيسي ، 1386 ایران عليرضا حاجيان
حسين زمرديان
دستگاه هوشمند جداساز مغز پسته ها بر اساس مرغوبيت با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي 1386 ایران عليرضا حاجيان