چاپ
CV
IAUN
Islamic Azad University, Najafabad Branch

 1- Personal Information  
First Name : Shahla
Last Name : Roozbehani
E-mail : Roozbehani2iaufala.ac.ir
Work Address : Islamic Azad University, Najafabad Branch, Esfahan
Academic Rank :Assistant Professor


 2- Education Background  
Academic Degree Education Field University Country Year
B.Sc zoology Shahid beheshti Iran 1991
M.Sc Biosystematic zoology Tehran/north Iran 1996
Ph.D Emberyology Researcg Iran 2003


 3- Educational Experience  
Row Specialized Courses Taught Degree
1 جنين شناسي مقايسه اي دکتري
2 مباني سلولي ومولکولي زيست شناسي تکويني دکتري وارشد
3 جنين شناسي کارشناسي
4 زيست شناسي جانوري کارشناسي


 4- Research Interests  
Row Fields of Investigation and Specialized
1 Molecular Emberyology
2 Stem ceels


 5- Research Activities    5-1) Paper Published in Journals  
Row Article title Journal Name Year Issue/Volume Article Printed Pages

 5-2) Papers Presented at the Conference  
Row Article title Conference Name Conference Location Year

 5-3) Completed Research Plans  
Row Title Responsibility Project Kind

 5-4) Compilation and Books  
Row Title Compilation Kind Compilation Publishing Date Publisher

 5-5) Initiative, Innovation and Invention, and Valuable Asrbdy  
Row Title Registration Place Reference Confirmed Date

 5-6) Awards and Honors  
Row Institution Title Festival Date Reference Award Announcement

 5-7) Lecturer Of Workshop  
Row Title Date


 6- Executive Experience  
Row Title Executive Year
1 University Vice Chancellor for Education 2004
2 University President 2009
3 Deputy of General and Skills Education 2019