چاپ
CV
IAUN
Islamic Azad University, Najafabad Branch

 1- Personal Information  
First Name : Sayed Mohammad
Last Name : Motovali Emami
E-mail : sm.emami@pci.iaun.ac.ir
Work Address : Islamic Azad University, Najafabad Branch, Esfahan
Academic Rank :Assistant Professor


 2- Education Background  
Academic Degree Education Field University Country Year
B.Sc Civil Engineering Yazd University Iran 2008
M.Sc Earthquake Engineering Tarbiat Modared University Iran 2010
Ph.D Earthquake Engineering International Institute of Earthquake Engineering and Seismology (IIEES) Iran 2017


 3- Educational Experience  
Row Specialized Courses Taught Degree
1 مهندسي زلزله و باد کارشناسي
2 بارگذاري کارشناسي
3 سازه هاي بتن آرمه 1 کارشناسي
4 سازه هاي بتن آرمه 2 کارشناسي
5 تحليل سازه ها 2 کارشناسي
6 پروژه سازه هاي بتن آرمه کارشناسي
7 نرم افزارهاي مهندسي عمران کارشناسي
8 طراحي لرزه اي سازه ها کارشناسي ارشد
9 روش تحقيق و پژوهش کارشناسي ارشد
10 ديناميک سازه ها کارشناسي ارشد و دکتري
11 تحليل خطر زلزله کارشناسي ارشد
12 سازه هاي فولادي 2 کارشناسي
13 لرزه شناسي و مهندسي زلزله کارشناسي ارشد و دکتري


 4- Research Interests  
Row Fields of Investigation and Specialized
1 Earthquake Engineering
2 Probabilistic evaluation of the seismic behavior of structures
3 infilled frames
4 Seismic risk analysis
5 ground motion parameters
6 Masonry structures
7 Experimental researchs in Earhquake Engineering
8 Soil Structure interaction


 5- Research Activities    5-1) Paper Published in Journals  
Row Article title Journal Name Year Issue/Volume Article Printed Pages
1 Seismic behavior of hollow-core infilled steel frames; an experimental and numerical study Journal of Constructional Steel Research 2022 192 107244
2 Effect of frame connection rigidity on the behavior of infilled steel frames Earthquakes and Structures 2020 19-4 227-241
3 An Investigation on the Effect of Infill Walls on the Fundamental Period of Moment-Resisting Steel Frames with Consideration of Soil-Structure Interac Advance Researches in Civil Engineering 2020 2-4 26-37
4 An S-Transform-based Technique for Shortening the Strong Motion Duration of Accelerograms for Rapid Time History Analysis Journal of Seismology and Earthquake Engineering (JSEE) 2020 22-1 55-69
5 Multi-bay and pinned connection steel infilled frames; an experimental and numerical study Engineering Structures 2019 188 43-59
6 Equivalent Diagonal Strut Method for Masonry Walls in Pinned Connection and Multi-Bay Steel Frames Journal of Seismology and Earthquake Engineering 2017 19-4 71-83
7 Influence of vertical load on in-plane behavior of masonry infilled steel frames Earthquakes and Structures 2016 11-4 609-627
8 Effect of Shear Walls Eccentricity on the Seismic Performance of RC Dual Structural System Journal of Seismology and Earthquake Engineering 2013 15-1 15-31
9 Probabilistic evaluation of seismic performance of steel moment frames with and without infill panels on rigid and flexible soil amirkabir journal of civil engineering 2022 54-8 3018-3097
10 THE EFFECT OF INFILL WALLS ON THE FUNDAMENTAL PERIOD OF STEEL FRAMES BY CONSIDERING SOIL-STRUCTURE INTERACTION Bulletin of Earthquake Science and Engineering 2022 9-1 63-85
11 Correlation between Seismic Parameters of far and Near Fault Ground Motion and Response of Moment Resisting Steel Frames Bulletin of Earthquake Science and Engineering 2022 9-2 77-96
12 Effect of Vertical Load, Number of Spans and Frame Stiffness on Interframe Modeling in Intermediate Steel Frames Quarterly Journal of Earthquake Science and Engineering 2020 7-2 91-106

 5-2) Papers Presented at the Conference  
Row Article title Conference Name Conference Location Year
1 An Investigation on the Effect of Infill Walls on the Fundamental Period of Moment-Resisting Steel Frames With Consideration of Soil-Structure Interac 8th International Conference of Seismology and Earthquake Engineering Tehran 2019
2 Correlation between Seismic Parameters of Far Fault Ground Motion and Response of Moment Steel Frames 8th International Conference of Seismology and Earthquake Engineering Tehran 2019
3 An Investigation on the Seismic Performance of Infilled Frames Strengthened With Shotcrete 8th International Conference of Seismology and Earthquake Engineering Tehran 2019
4 AN INVESTIGATION ON THE EFFECT OF INFILL WALLS ON THE FUNDAMENTAL PERIOD OF MOMENT-RESISTING STEEL FRAMES WITH CONSIDERATION OF SOIL-STRUCTURE INTERAC 8th International Conferences of Seismology and Earthquake Engineering (SEE8) Tehran 2019
5 An Investigation on the Seismic Performance of Infilled Frames Strengthened with Shotcrete 8th conference of Seismology and Earthquake Engineering (SEE8) Tehran 2019
6 Correlation Between Seismic Parameters of Far Fault Ground Motion and Response of Moment Steel Frames 8th conference of Seismology and Earthquake Engineering (SEE8) Tehran 2019
7 Correlation Between Parameters of the Earths Movement in the Near Field and the Flexible Framing Frames 11th International Congress on Civil Engineering Tehran 2018
8 Evaluation the correlation between far and near fault ground motions parameters and response of concentrically braced steel frames 11th international congress on civil engineering tehran 2018
9 EFFECT OF VERTICAL LOAD ON ACCEPTANCE CRITERIA OF MASONRY INFILLED STEEL FRAME FOR LINEAR PROCEDURE 16th World Conference on Earthquake Engineering (16WCEE) Santiago Chile 2017
10 EFECT OF RIGIDITY OF BEAM TO COLUMN CONNECTION ON STRENGTH AND STIFNESS OF INFILLED FRAMES 7th International conference of Seismology and Earthquake Engineering Tehran Iran 2015
11 A report of seismic vulnerability assessment in Lorestan; Boroujerd Second International Conference and Sixth National Conference on Earthquake and Structures Shahid Bahonar University of Kerman 2015
12 A report of seismic vulnerability assessment in Lorestan; Doroud Second International Conference and Sixth National Conference on Earthquake and Structures Shahid Bahonar University of Kerman 2015
13 Effects of Spectrum Changes in Regulation 2800 in the third and fourth editions on the Seismic Response of Flexible Steel Frames Second International Conference on Geotechnical and Seismic Engineering Tabriz 2015
14 تاثير چرخش پايين ستون بر مقاومت و سختي قاب فلزي ميانپر 7th International conference of Seismology and Earthquake Engineering tehran 2015
15 Comparison of the behavior of intermediate frameworks under widespread and centralized loading 7th International conference of Seismology and Earthquake Engineering Tehran 2015
16 A METHOD FOR SIMPLIFICATION OF EARTHQUAKE ACCELEROGRAMS FOR RAPID TIME HISTORY ANALYSIS BASED ON TIME-FREQUENCY REPRESENTATIONS 11th International Conference on Vibration Problems Lisbon, Portugal 2013

 5-3) Completed Research Plans  
Row Title Responsibility Project Kind
1 Innovative Systems for Earthquake Resistant Masonry Enclosures in RC Buildings Co-Worker External Grant
2 On the influence of bay number, vertical load and connection rigidity of the frame on the behavior of masonry infilled frames Co-Worker External Grant

 5-4) Compilation and Books  
Row Title Compilation Kind Compilation Publishing Date Publisher

 5-5) Initiative, Innovation and Invention, and Valuable Asrbdy  
Row Title Registration Place Reference Confirmed Date

 5-6) Awards and Honors  
Row Institution Title Festival Date Reference Award Announcement

 5-7) Lecturer Of Workshop  
Row Title Date


 6- Executive Experience  
Row Title Executive Year