چاپ
CV
IAUN
Islamic Azad University, Najafabad Branch

 1- Personal Information  
First Name : Mohsen
Last Name : Saadat
E-mail : mohsen.saadat@pci.iaun.ac.ir
Work Address : Islamic Azad University, Najafabad Branch, Esfahan
Academic Rank :Assistant Professor


 2- Education Background  
Academic Degree Education Field University Country Year
B.Sc Civil Engineering-Civil Isfahan University of Technology Iran 2005
M.Sc Civil Engineering-Environmental Engineering Isfahan University of Technology Iran 2007
Ph.D Civil Engineering-Water Resources Management Isfahan University of Technology Iran 2017


 3- Educational Experience  
Row Specialized Courses Taught Degree
1 مهندسي آب و فاضلاب و پروژه کارشناسي
2 اصول مهندسي تصفيه آب و فاضلاب کارشناسي
3 آبهاي زيرزميني کارشناسي
4 مهندسي سيستمها کارشناسي
5 مهندسي محيط زيست کارشناسي
6 تحليل و طراحي سيستم ها کارشناسي ارشد
7 محاسبات نرم دکتري
8 سمينار و روش تحقيق کارشناسي ارشد
9 هيدرولوژي مهندسي پيشرفته دکتري
10 هيدروژئولوژي پيشرفته دکتري
11 هيدروليک و ازمايشگاه کارشناسي
12 تحقيق در عمليات کارشناسي ارشد
13 تحليل و مديريت سيستم هاي منابع آب يک دکتري
14 زبان تخصصي (عمران-آب) دکتري


 4- Research Interests  
Row Fields of Investigation and Specialized
1 System simulation and optimization in uncertain conditions
2 Soft Computing Applications in Civil Engineering
3 Water Resources Management


 5- Research Activities    5-1) Paper Published in Journals  
Row Article title Journal Name Year Issue/Volume Article Printed Pages
1 Novel reliable model by integrating the adaptive neuro.fuzzy inference systems with wavelet transform and firefly algorithms for rainfall forecasting in the north of Iran Applied Water Science 2023 13 1-16
2 Prediction of the unconfined compressive strength of stabilised soil by Adaptive Neuro Fuzzy Inference System (ANFIS) and Non-Linear Regression (NLR) Geomechanics and Geoengineering An International Journal 2022 17-1 80-91
3 Scour depth prediction around bridge abutment protected by spur dike using soft computing tools and regression methods Journal of Hydraulic Structures 2022 7-4 10-25
4 Experimental Study on Mechanical Properties of Cement-Stabilized Soil Blended with Crushed Stone Waste KSCE Journal of Civil Engineering 2021 25-6 1974-1984
5 Freeze–Thaw Durability of Cement-Stabilized Soil Reinforced with Polypropylene/Basalt Fibers Journal of Materials in Civil Engineering 2021 33-9 1-14
6 A wavelet-outlier robust extreme learning machine for rainfall forecasting in Ardabil City, Iran Earth Science Informatics 2021 14 2087-2100
7 Feasibility Improved Stochastic Dynamic Programming for Optimization of Reservoir Operation Water Resources Management 2019 33-10 3498–3485
8 The Temperature Effect on the Estimation of Basin Outflow by Perceptron and Convolutional Neural Networks with Wavelet Analysis Iran-Water Resources Research 2022 18 18-30
9 Effect of basalt and polypropylene fibers on unconfined compressive strength of cement-stabilized clay, an experimental approach Journal of Structural Engineering and Geo-Techniques 2023 12 63-74
10 Laboratory study on the effects of stone factory waste on the resistance of cement or lime stabilized soil against freeze-thaw cycles Scientific Quarterly Journal of Iranian Association of Engineering Geology 2022 14-4 11-22
11 Dynamic Elastic Modulus Estimation of Granular Soils Using Group Method of Data Handling (GMDH) Iranian Journal of Engineering Geology 2020 13-2 97-109

 5-2) Papers Presented at the Conference  
Row Article title Conference Name Conference Location Year

 5-3) Completed Research Plans  
Row Title Responsibility Project Kind

 5-4) Compilation and Books  
Row Title Compilation Kind Compilation Publishing Date Publisher

 5-5) Initiative, Innovation and Invention, and Valuable Asrbdy  
Row Title Registration Place Reference Confirmed Date

 5-6) Awards and Honors  
Row Institution Title Festival Date Reference Award Announcement

 5-7) Lecturer Of Workshop  
Row Title Date
1 Programming in Excel 03/12/2017


 6- Executive Experience  
Row Title Executive Year
1 Research Management 2016
2 Educational and research deputy of civil engineering departm 2019
3 Academic Supervisor 2022