چاپ
CV
IAUN
Islamic Azad University, Najafabad Branch

 1- Personal Information  
First Name : Mohamad
Last Name : Shahgholi
E-mail : m.shahgholi@pmc.iaun.ac.ir
Work Address : Islamic Azad University, Najafabad Branch, Esfahan
Academic Rank :Assistant Professor


 2- Education Background  
Academic Degree Education Field University Country Year


 3- Educational Experience  
Row Specialized Courses Taught Degree
1 اصول سيستم هاي راديولوژي و تصويرگر پزشکي کارشناسي
2 انفورماتيک پزشکي کارشناسي
3 کارگاه آموزشي و آشنايي با کلينيک هاي بهداشتي درماني کارشناسي
4 کارگاه تجهيزات عمومي بيمارستاني و کلينيک هاي پزشکي کارشناسي
5 اصول و کليات مديريت خدمات بهداشتي درماني کارشناسي
6 مباني بيومکانيک کارشناسي ارشد
7 طراحي ارتز و پروتز کارشناسي ارشد
8 تجهيزات عمومي بيمارستاني و کلينيک هاي پزشکي کارشناسي
9 آزمايشگاه ديناميک ماشين و ارتعاشات کارشناسي
10 فناوري اطلاعات در مهندسي پزشکي کارشناسي
11 شبيه سازي ديناميک مولکولي دکتري
12 زبان تخصصي دکتري
13 فنآوري اطلاعات پزشکي 1 کارشناسي


 4- Research Interests  
Row Fields of Investigation and Specialized
1 biomechanics
2 Rehabilitation ٍEngineering
3 Tissue Engineering
4 Computational Biomechanics
5 Biomaterials


 5- Research Activities    5-1) Paper Published in Journals  
Row Article title Journal Name Year Issue/Volume Article Printed Pages
1 Improving the Mechanical Properties of Strontium Nitrate Doped Dicalcium Phosphate Cement Nanoparticles for Bone Repair Application Ceramics International 2021 47 14151-14159
2 Cortical Bone Mechanical Assessment via Free Water Relaxometry at 3 T Journal of Magnetic Resonance Imaging 2021 54-6 1744–1751
3 Thermal Conductivity Enhancement via Synthesis Produces a New Hybrid Mixture Composed of Copper Oxide and Multi‑walled Carbon Nanotube Dispersed in Wa International journal of Thermophysics 2020 41 1-27
4 Design and Validation of Synchronous QCT Calibration Phantom: Practical Methodology Journal of medical imaging and radiation sciences 2019 50-۱ ۱۵۷-۱۶۲
5 Investigation of the effect of Berkovich and Cube Corner indentations on the mechanical behavior of fused silica using molecular dynamics and finite element simulation Ceramics international 2022 48-19 28781-28789
6 Fabrication and characterization of nanocrystalline hydroxyapatite reinforced with silica-magnetite nanoparticles with proper thermal conductivity Materials Chemistry and Physics 2022 289 126439
7 MD analysis of heat transfer of carbon nanotube flow on nanopumping process to improve the hydrodynamic and thermal performances Engineering Analysis with Boundary Elements 2022 144 507-517
8 The effects of initial temperature and pressure on the mechanical properties of reinforced calcium phosphate cement with magnesium nanoparticles: A molecular dynamics approach International Communications in Heat and Mass Transfer 2022 135 106067
9 Phase change process in a porous Carbon-Paraffin matrix with different volume fractions of copper oxide Nanoparticles: A molecular dynamics study Journal of Molecular Liquids 2022 366 120296
10 Fabrication and characterization of synthesized hydroxyapatite/ ethanolamine for bone tissue engineering application Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 2022 650 129591
11 Quantifying cortical bone free water using short echo time (STE-MRI) at 1.5T Magnetic Resonance Imaging 2020 71 17-24
12 Mechanical characterization of glass-ceramic scaffolds at multiple characteristic lengths through nanoindentation Journal of the European Ceramic Society 2016 ۳۶-9 2403-2409

 5-2) Papers Presented at the Conference  
Row Article title Conference Name Conference Location Year
1 Investigation of reinforced calcium-phosphate bone cement for osteoporosis applications 2nd national conference on health knowledge production, confronting Covid-19 and governing the post-corona world Najafabad 2022
2 Molecular dynamics simulation to investigate the effect of temperature on glycoprotein in corona virus 2nd national conference on health knowledge production, confronting Covid-19 and governing the post-corona world Najafabad 2022
3 Molecular dynamics simulation of the glycoprotein in the corona virus in interaction with water molecules 2nd national conference on health knowledge production, confronting Covid-19 and governing the post-corona world Najafabad 2022
4 Variable flip angle T1 Relaxometry of cortical bone free water; correlation with themechanical compression test Proceedings of the 28th scientific meeting of ISMRM Paris, France 2020
5 Investigation of the strain distribution of the bone surrounding the implant in the weak mandible using the finite element method   The first national conference on modern research in medical engineering   Dezful ۲۰۲۰
6 Investigating ultrasound propagation in different parts of the body   The first national conference on modern research in medical engineering   Dezful 2020
7 Ergonomic body simulation to assess and reduce long-term musculoskeletal disorders utilizing RULA tests The first national conference on modern research in medical engineering   Dezful 2020
8 Finite element simulation (with real dimensions) of bone sets Phalanx, Tarsus and Metatarsus The first national conference on modern research in medical engineering   Dezful 2020
9 Simulation of the fourth lumbar vertebra of the spine based on the patient Computer Tomography SCAN images to evaluate the mechanical behaviors The first national conference on modern research in medical engineering Dezful 202۰
10 Dynamic simulation of mandibular drilling process utilizing finite element method The first national conference on modern research in medical engineering Dezful 2020
11 Simulation and comparison of passive and semi-active suspension systems Conference on Mechanical Engineering Islamic Azad university- Mashhad 2010
12 Numerical estimation of effective height in cylindrical dental implants by finite element method Conference on Mechanical Engineering Islamic Azad University - Mashhad 2010
13 Designing and manufacturing of an unmanned helicopter simulator International conference of Iranian Aerospace Society Malek-ashtar University of Technology 2009

 5-3) Completed Research Plans  
Row Title Responsibility Project Kind

 5-4) Compilation and Books  
Row Title Compilation Kind Compilation Publishing Date Publisher

 5-5) Initiative, Innovation and Invention, and Valuable Asrbdy  
Row Title Registration Place Reference Confirmed Date

 5-6) Awards and Honors  
Row Institution Title Festival Date Reference Award Announcement
1 International Affairs National Elites Foundation Post-doc biomedical engineering fellowship award in Tehran University of Medical Science (TUMS) 2014
2 International Affair National Elites Foundation Research Grant winner for "A comprehensive study on free bone water concentration of native cortical bone tissue; a volumetric survey on porosity effect on mechanical properties of the bone" 2014
3 Politecnico di Milano University Graduated Ph.D with an (A) GPA 2014
4 Vice-Presidency of Science and Technology Elites Award benefiting Scientific Military Service 2015
5 Vice-Presidency of Science and Technology Iran High-Tech Laboratory Network Research Grant Winner 2016

 5-7) Lecturer Of Workshop  
Row Title Date


 6- Executive Experience  
Row Title Executive Year
1 Medical Engineering (Biomechanics), Solid Mechanical Engineering Coordinator 2021