چاپ
CV
IAUN
Islamic Azad University, Najafabad Branch

 1- Personal Information  
First Name : Leyla
Last Name : Adelzade Saadabadi
E-mail : leyla_adelzade@yahoo.com
Work Address : Islamic Azad University, Najafabad Branch, Esfahan
Academic Rank :Assistant Professor


 2- Education Background  
Academic Degree Education Field University Country Year
B.Sc Civil Engineering Tabriz University Iran 2009
M.Sc Construction Engineering and Managment Iran University of Science Iran 2011
Ph.D Construction Engineering and Managment Iran University of Science Iran 2017


 3- Educational Experience  
Row Specialized Courses Taught Degree
1 تکنولوژي پيشرفته بتن کارشناسي ارشد
2 تحليل و طراحي سيستم ها کارشناسي ارشد
3 فناوري بتن هاي خاص کارشناسي ارشد
4 مديريت پروژه کارشناسي ارشد
5 مهندسي سيستم ها کارشناسي
6 تکنولوژي بتن کارشناسي
7 اقتصاد مهندسي کارشناسي
8 روش هاي اجرايي ساختمان کارشناسي
9 مقررات ملي ساختمان کارشناسي
10 برنامه ريزي و کنترل پروژه کارشناسي ارشد
11 روش هاي ساخت کارشناسي ارشد


 4- Research Interests  
Row Fields of Investigation and Specialized
1 Advanced Concrete Technology
2 Expert System
3 System Analysis
4 Project Scheduling and Controlling
5 Project management
6 Non-Destructive tests(NDT) and Destructive tests of Concrete
7 Special Concrete Technology


 5- Research Activities    5-1) Paper Published in Journals  
Row Article title Journal Name Year Issue/Volume Article Printed Pages
1 Effect of Pore Physical and Chemical Microstructure Properties on Durability and Rebar Corrosion of Self-Compacting Concretes Containing Silica Fume and Metakaolin Journal of Materials in Civil Engineering 2022 12/34 1-12
2 Efficiency of bacteria based self-healing method in alkali-activated slag (AAS) mortars Journal of Building Engineering 2021 42 1-8
3 Pore structure indicators of chloride transport in metakaolin and silica fume self-compacting concrete International Journal of Civil Engineering 2018 16 583-592
4 Study on hydration products by electrical resistivity for self-compacting concrete with silica fume and metakaolin Construction and Building Materials 2017 154 219-228
5 The effect of the pores physical microstructure on water transport and compressive strength in self-compacting concretes containing silica fume and me Concrete Research 1400 14-1- 5-19

 5-2) Papers Presented at the Conference  
Row Article title Conference Name Conference Location Year
1 effect of paste volume of different aggregate grading on workability properties of SCCs 2nd.International Conference on Architecture, Civil Engineering, Urban Development, Environment and Horizons of Islamic Art in the Second Step Stateme tabriz 2022
2 Ranking of technical and contractual factors affecting claims in oil and gas projects National Conference on Architecture, Civil Engineering, Urban Development and Horizons of Islamic Art in the Second Step Statement of the Revolution Tabriz 2021
3 Experimental Investigation of Chlorides Diffusion in Self-Compacting Concrete with Different Paste Volume 4th civil engineering national conference with focus on concrete technology and environment , Islamic Azad University of Khomeini Shahr Khomeini Shahr 2020
4 Microstructure and Mechanical Properties of Green Fiber Concretes Contain Slag in Chloride Environment 4th civil engineering national conference with focus on concrete technology and environment Khomeini Shahr 2020
5 Effect of Paste Volume on Chloride Migration and Rebar Corrosion of Self-Compacting Concrete with Different Content of Cement and Limeston Powder ACI IRAN Chapter 23 rd Annual Convention tehran 2020
6 Cost Estimation of Construction Projects Using Building Information Modeling (BIM) Case Study: Zayandehrood Housing Investment Company The 5th National Conference on Recent Achievements in Civil Engineering, Architecture and Urban Development Tehran University 2019
7 Study on Mechanical Properties of Trnary Blends of SCMs in Steel Fiber RCC pavemanents(SFRCC) 2nd International Conference of Construction Management Tehran 2018

 5-3) Completed Research Plans  
Row Title Responsibility Project Kind

 5-4) Compilation and Books  
Row Title Compilation Kind Compilation Publishing Date Publisher
1 Ultra-High Performance concrete UHPC: fundamentals, design , examples Translation 2020 Islamic Azad university - Najafabad Branch

 5-5) Initiative, Innovation and Invention, and Valuable Asrbdy  
Row Title Registration Place Reference Confirmed Date

 5-6) Awards and Honors  
Row Institution Title Festival Date Reference Award Announcement
1 Tabriz University Ranked as the 1st undergraduate student of the class 2009
2 Iran University of Science Ranked as the 2nd graduate student of the class 2011
3 Iran University of Science and Technology Ranked as the 1st graduate student of the PHD 2014
4 ACI iran chapter First place in 3D printed bridge competition 2019

 5-7) Lecturer Of Workshop  
Row Title Date


 6- Executive Experience  
Row Title Executive Year
1 Head of Construction Engineering and Management Department 2017