چاپ
CV
IAUN
Islamic Azad University, Najafabad Branch

 1- Personal Information  
First Name : Amin
Last Name : Chapari
E-mail : a.chapari@pel.iaun.ac.ir
Work Address : Islamic Azad University, Najafabad Branch, Esfahan
Academic Rank :Assistant Professor


 2- Education Background  
Academic Degree Education Field University Country Year
B.Sc Electrical Engineering Shahrekord University Iran 2006
M.Sc Electrical Engineering Amirkabir University of Technology Iran 2010
Ph.D Electrical Engineering Isfahan University of Technology Iran 2017


 3- Educational Experience  
Row Specialized Courses Taught Degree
1 الکترومغناطيس کارشناسي
2 ميدان ها و امواج کارشناسي
3 مايکرويو 1 کارشناسي
4 الکترونيک 1 کارشناسي
5 سيگنالها و سيستمها کارشناسي
6 کنترل خطي کارشناسي
7 آزمايشگاه آنتن و مايکرويو کارشناسي
8 زبان تخصصي برق کارشناسي
9 الکترونيک 3 کارشناسي
10 آزمايشگاه مدار 1 کارشناسي
11 فيزيک 2 کارشناسي


 4- Research Interests  
Row Fields of Investigation and Specialized
1 Design, Analisys and Implementation of Satellite Antennas
2 Implementation and Design of RF Circuits
3 Electromagnetics, Wave Propagation


 5- Research Activities    5-1) Paper Published in Journals  
Row Article title Journal Name Year Issue/Volume Article Printed Pages
1 Analytical Investigation of a Low-Profile Multiband Circular Microstrip Antenna With Monopolelike Radiation Patterns IEEE Transactions on Antennas and Propagation 2018 66-12 6810-6817
2 Analytical approach for compact shorting pin circular patch antenna IET Microwaves, Antennas 2017 11-11 1603-1608

 5-2) Papers Presented at the Conference  
Row Article title Conference Name Conference Location Year
1 A simple and practical impedance matching network for quadrifilar helix antenna IEEE International Symposium on Antennas and Propagation and USNC-URSI Radio Science Orlando, FL , USA 2013
2 Effects of the LEO Satellite Structure on the Performance of Quadrifilar Helical Antennas 14th 
International
 Symposium
on Antennas
and
 Electromagnetics 
and The
 American 
Electromagnetics 
Conference 
CANADA 2010
3 A low weight S-band quadrifilar helical antenna for satellite communication 13th International Symposium on Antenna Techno logy and Applied Electromagnetics and the Canadian Radio Sciences Meet canada 2009
4 Numerical Analisys of MRI Cores at Very High Intense Electromagnetic Fields ?International conference Evaluation of new Technologies in Medical Diagnostics Tehran, Amirkabir University of Technology 2009

 5-3) Completed Research Plans  
Row Title Responsibility Project Kind
1 Proposing a microstrip antenna with suitable performance for sending medical information based on WBAN technology Director External Grant

 5-4) Compilation and Books  
Row Title Compilation Kind Compilation Publishing Date Publisher

 5-5) Initiative, Innovation and Invention, and Valuable Asrbdy  
Row Title Registration Place Reference Confirmed Date

 5-6) Awards and Honors  
Row Institution Title Festival Date Reference Award Announcement

 5-7) Lecturer Of Workshop  
Row Title Date


 6- Executive Experience  
Row Title Executive Year
1 Ground Station 2008
2 IET Microwave and Antenna Propagation Journal Referee 2016