چاپ
CV
IAUN
Islamic Azad University, Najafabad Branch

 1- Personal Information  
First Name : Azimeh
Last Name : Nourizadeh
E-mail : noorizadeh.az@gmail.com
Work Address : Islamic Azad University, Najafabad Branch, Esfahan
Academic Rank :Assistant Professor


 2- Education Background  
Academic Degree Education Field University Country Year
B.Sc Electrical Engineering Isfahan University of Technology Iran 2007
M.Sc Nuclear Engineering-Medical Radiation engineering Shiraz University Iran 2010
Ph.D Nuclear Engineering-Medical Radiation engineering Shahid Beheshty Universty Iran 2017


 3- Educational Experience  
Row Specialized Courses Taught Degree
1 مباني برق کارشناسي
2 حفاظت در برابر پرتو کارشناسي
3 آشکارسازي و سيستم هاي اندازه گيري تابش کارشناسي
4 مقدمه اي بر علوم و تکنولوژي هسته اي کارشناسي
5 راديوايزوتوپ ها کارشناسي
6 الکترونيک 1 کارشناسي
7 سيستم هاي کنترل خطي کارشناسي
8 فيزيک 2 کارشناسي
9 فيزيک پيش دانشگاهي کارشناسي
10 فيزيک 1 کارشناسي
11 فيزيک پزشکي کارشناسي
12 کارافريني کارشناسي
13 شبيه سازي عددي انتقال تابش کارشناسي
14 مقدمه اي بر تئوري راکتورهاي هسته اي کارشناسي
15 فيزيک الکترونيک کارشناسي


 4- Research Interests  
Row Fields of Investigation and Specialized
1 Medical Imaging
2 Health Physiscs
3 Treatment Palnning


 5- Research Activities    5-1) Paper Published in Journals  
Row Article title Journal Name Year Issue/Volume Article Printed Pages
1 Automatic segmentation of glioblastoma multiform brain tumor in MRI images: Using Deeplabv3 with pre-trained Resnet18 weights Physica Medica 2022 100 51-63
2 A Comparison of Deep Learning and Pharmacokinetic Model Selection Methods in Segmentation of High-Grade Glioma Frontiers in Biomedical Technologies 2021 8-1 187-196
3 Investigation of the Effect of Insulator Sleeves on the Ion Emission in a 4kJ Plasma Focus Device Radiation Physics and Engineering (RPE) 2021 2-3 17-23
4 Effect of Bias in Contrast Agent Concentration Measurement on Estimated Pharmacokinetic Parameters in Brain Dynamic Contrast-Enhanced Magnetic Resonan Iranian Journal of Medical Physics 2020 17-3 142-152
5 The Influence of Signal to Noise Ratio on the Pharmacokinetic Analysis in DCE-MRI studies Frontiers in Biomedical Technologies 2019 6-4 187-196
6 An adaptive model for rapid and direct estimation of extravascular extracellular space in dynamic contrast enhanced MRI studies NMR In Biomedicine 2017 30-5 e3682
7 DCE ‐ MRI prediction of survival time for patients with glioblastoma multiforme: using an adaptive neuro ‐ fuzzy ‐ based model and nested model select NMR In Biomedicine 2017 30-9 e3739
8 Review of the laser based X-ray sources and its application in medicine Laser in Medicine 2022 19 -2 32-62
9 Investigation of the Effects of Tissue Inhomogeneities on the Dosimetric Parameters of a Cs-137 Brachytherapy Source using the MCNP4C Code Iranian journal of Medical Physiscs 2010 - 15-20

 5-2) Papers Presented at the Conference  
Row Article title Conference Name Conference Location Year
1 a survey on IOT application to improve the efficiency of the floating airborne wind turbine the 9th iranian conference on renewable energy and distributed generation Mashhahd 2022
2 Investigation of some proposed new structures for wind turbines and comparison of their efficiency the 9th Iranians conference on renewable energies and distributed generation Mashhad 2022
3 Pharmacokinetic analysis of dynamic magnetic resonance images using deep LSTM network 2nd International Conference on Computer Science and Engineering Najafabad Branch,Islamic Azad University 2022
4 Intelligence Diagnostic of Breast Diseases using Deep Learning Techniques 2nd International Conference on the Computer Science and Engineering Najafabad Branch, Islamic Azad University 2022
5 Wind Energy Effects on the wildlife and its Solutions 4th National Conference on Applied Mechanical Engineering Shahrekord University 2021
6 How Noise can effect on the estimated extravascular extracellular space value in Dynamic Magnetic Resonance Imaging studies? The second National Congress of Bioelectromagnetic: Opportunities and Challenges Tehran, Iran 2020
7 The effective parameters on precision analysis of Dynamic Magnetic Resonance Imaging data The second National Congress of Bioelectromagnetic: Opportunities and Challenges Tehran, Iran 2020
8 Arterial Input Function Detection in MR Brain Perfusion: Using a Model-Based Objective Function 10th annual HFH research symposium Henry Ford Hospital, Detroit, Michigan 2013
9 Analytical Model of the Brain Vascular System for Estimation of the Arterial Input Function (AIF) at the Tissue Level The 13th International Conference on Bioinformatics and Computational Biology(BIOCOMP), Las Vegas, Nevada, USA 2012

 5-3) Completed Research Plans  
Row Title Responsibility Project Kind

 5-4) Compilation and Books  
Row Title Compilation Kind Compilation Publishing Date Publisher
1 The essential physics of medical imaging Translation 2014 -

 5-5) Initiative, Innovation and Invention, and Valuable Asrbdy  
Row Title Registration Place Reference Confirmed Date

 5-6) Awards and Honors  
Row Institution Title Festival Date Reference Award Announcement

 5-7) Lecturer Of Workshop  
Row Title Date
1 MRS, Diffusion, Perfusion, Contrast Agents 04/02/2015


 6- Executive Experience  
Row Title Executive Year
1 Physic Group Manager 2018