چاپ
CV
IAUN
Islamic Azad University, Najafabad Branch

 1- Personal Information  
First Name : Rasoul
Last Name : Tarkesh Esfahani
E-mail : ra_tarkesh@pmc.iaun.ac.ir
Work Address : Islamic Azad University, Najafabad Branch, Esfahan
Academic Rank :Assistant Professor


 2- Education Background  
Academic Degree Education Field University Country Year
B.Sc Applied Mechanic Kashan Iran 2003
M.Sc Applied Mechanic Kashan Iran 2010
Ph.D Solid Mechanic Imam Hossein Iran 2014


 3- Educational Experience  
Row Specialized Courses Taught Degree
1 طراحي ماشين به کمک کامپيوتر- مکانيک کارشناسي
2 روش تحقيق کارشناسي ارشد
3 مباحث منتخب در مکانيک ( اصول طراحي براي ساخت و مونتاژ) کارشناسي ارشد
4 روشهاي طراحي مهندسي کارشناسي
5 سمينار کارشناسي ارشد
6 مقاومت مصالح 2 کارشناسي
7 اجزا محدود کارشناسي ارشد


 4- Research Interests  
Row Fields of Investigation and Specialized
1
2
3
4
5 Design and manufacture of medical equipment


 5- Research Activities    5-1) Paper Published in Journals  
Row Article title Journal Name Year Issue/Volume Article Printed Pages
1 Experimental and mathematical analysis on spring-back and bowing defects in cold roll forming process International Journal on Interactive Design and Manufacturing (IJIDeM) 2022 16/2 531-543
2 Multi-objective optimization of stainless steel 304 tube laser forming process using GA Engineering with Computers 2021 37 155–171
3 Optimization of Laser Forming Parameters Using Genetic Algorithms Journal of Advanced Materials and Processing 2019 7-2 52-60
4 Optimization of Finite Element Model of Laser Forming in Circular Path Using Genetic Algorithms and ANFIS SOFT COMPUTING 2016 20 2031–2045
5 Wave propagation behavior of coupled viscoelastic FG-CNTRPC micro plates subjected to electro-magnetic fields surrounded by orthotropic visco-Pasterna Microsystem Technologies 2016 23-8 3791–3816
6 Optimizing the cutting of Inconel 718 sheets with CO2 laser By particle swarm algorithm Journal of Intelligent Procedures in Electrical Technology 2023 53 1-13
7 Investigating the Effect of SWCNTs in the context of epoxy resin on the electromagnetic waves absorption in the X-band Modares Mechanical Engineering 2016 5-16 81-89
8 An accurate General Method to Correlate Saturated Vapor Pressure of Pure Substances PHYSICAL CHEMISTRY RESEARCH 2015 3 35-45
9 An investigation on the deflection estimator models in laser forming of the full circular paths JOURNAL OF CURRENT RESEARCH IN SCIENCE 2014 2 268-276
10 EXPERIMENTAL AND NUMERICAL ANALYSIS OF THE COLLAR PRODUCTION ON THE PIERCED FLAT SHEET METAL USING LASER FORMING PROCESS JOURNAL OF CURRENT RESEARCH IN SCIENCE 2014 2 277-284

 5-2) Papers Presented at the Conference  
Row Article title Conference Name Conference Location Year
1 Tool Design and Construction for leak Testing of Gas Electrofusion Polyethylene Coupler by Vacuum Method. International Gas Union Research Conference rio de janeiro-Brazil 2017
2 Improvement of the laser forming process of dome shaped parts produced with a spiral path by applying external auxiliary force 9th National Conference of Mechanical Engineering Islamic Azad University- Khomeini Shahr 2017
3 Three- Dimensional Finite Element Analysis Simulation of the Machining Process on the Inconel 718 Material 2nd conference modern achivements on aerospace,mechanic and related sciences Tehran university 2016
4 Fininte element analysis of Inconel 718 with a laser beam shaping and observed and deformation temperature of the sheet in the abaqus software modern achievements on aerospace tehran university 2015
5 Alignment of multi wall carbon nanotube in epoxy polymer matrix and investigating the effect of CNT’s alignment on the mechanical properties of compos 2nd international conference on new approaches in science, engineering istanbul 2015
6 تحليل المان محدود شفت توربين موتور ميني جت به منظور ارائه راهکارهاي افزايش سرعت كاركرد موتور اولين کنفرانس تخصصي توربين هاي گازي دانشگاه علم و صنعت 1391
7 Torsional wave propagation in multi layer nanotubes in elastic filed نوزدهمين کنفرانس سالانه مکانيک birjand 1390
8 4.شناخت و بهينه سازي پارامترهاي موثر در خواص مکانيکي ورق هاي نانو کامپوزيت با استفاده از الگوريتم ژنتيک هفدهمين کنفرانس سالانه بين المللي مکانيک tehran Uni 1388
9 - - - -
10 تدوين دانش طراحي براي ساخت بيرينگ هاي هوايي با روانکار هوا (Air Foil Bearing) NMEC - -
11 اعمال اصول طراحي براي ساخت و مونتاژ(DFMA) بر روي بيرينگ هاي موتور ميني جت Nmec - -
12 بررسي اثر شکل رينگ فلزي بر ماکزيمم فشار فرم دهي وميزان کاهش ضخامت در بيلوزهاي فلزي Nmec - -
13 کاربرد شبيه سازي المان محدود در فرآيند هيدروبالگ فرمينگ لوله NMec - -

 5-3) Completed Research Plans  
Row Title Responsibility Project Kind
1 Reverse engineering and extraction of drawings of Trojkork 11 and Trocar 5 laparoscopic Director External Grant
2 Tool Design and Construction for leak Testing of Gas Electrofusion Polyethylene Coupler by Vacuum Method. Director External Grant
3 Presentation of efficient methods for estimation of vapor pressure of pure substances Director Internal Grant

 5-4) Compilation and Books  
Row Title Compilation Kind Compilation Publishing Date Publisher
1 comparehensive guide on modeling and analysis with abaqus Compilation 2011 abed

 5-5) Initiative, Innovation and Invention, and Valuable Asrbdy  
Row Title Registration Place Reference Confirmed Date

 5-6) Awards and Honors  
Row Institution Title Festival Date Reference Award Announcement
1 kashan university First rank of Ph.d entrance exam 2009

 5-7) Lecturer Of Workshop  
Row Title Date
1 Design For Manufacture and Assembly -DFMA 13/06/2014
2 introduction to nano 13/06/2008


 6- Executive Experience  
Row Title Executive Year
1 Head Of Young Researchers and Elite Club 2018