چاپ
CV
IAUN
Islamic Azad University, Najafabad Branch

 1- Personal Information  
First Name : Elham
Last Name : Nazemi
E-mail : elhamnazemi@par.iaun.ac.ir
Work Address : Islamic Azad University, Najafabad Branch, Esfahan
Academic Rank :Assistant Professor


 2- Education Background  
Academic Degree Education Field University Country Year
B.Sc Architecture - - 2006
M.Sc Urban Design - - 2010
Ph.D Urban Planning - - 2015


 3- Educational Experience  
Row Specialized Courses Taught Degree
1 • نيمسال اول 88-1387. دانشگاه پيام نور واحد دولت آباد؛ رشته مهندسي معماري: طراحي معماري سه. کارشناسي
2 • نيمسال دوم 88-1387. رشته مهندسي معماري: بيان معماري دو. کارشناسي
3 • نيمسال اول 89-1388. دانشگاه پيام نور واحد دولت آباد؛ رشته مهندسي معماري: آشنايي با مباني برنامه ريزي کالبدي. کارشناسي
4 • نيمسال اول 89-1388. رشته مهندسي شهرسازي: بيان معماري يک و رشته مهندسي معماري: طراحي معماري يک. کارشناسي
5 • نيمسال دوم 89-1388. رشته مهندسي معماري: بيان معماري دو. کارشناسي
6 • نيمسال اول 90-1389. رشته مهندسي معماري: بيان معماري دو، درک و بيان محيط. کارشناسي
7 • نيمسال دوم 90-1389. رشته مهندسي معماري: بيان معماري دو. کارشناسي
8 • نيمسال اول 91-1390. رشته مهندسي معماري: بيان معماري دو. کارشناسي
9 • نيمسال اول 92-1391. رشته مهندسي شهرسازي: بيان معماري يک و رشته مهندسي معماري: تحليل فضاي شهري. کارشناسي
10 نيمسال دوم 92-1391. رشته مهندسي شهرسازي: سمينار مسايل شهري، پروژه نهايي و رشته مهندسي معماري: تحليل فضاي شهري، بيان معماري دو. کارشناسي
11 نيمسال اول 93-1392. رشته مهندسي شهرسازي: شناخت فضاي شهري و رشته مهندسي معماري: آشنايي بامباني برنامه ريزي كالبدي. کارشناسي
12 نيمسال دوم 93-1392. رشته مهندسي شهرسازي: پروژه نهايي و رشته مهندسي معماري: بيان معماري يک. کارشناسي
13 نيمسال اول 94-1393. رشته مهندسي شهرسازي: شناخت فضاي شهري، طرح شهرسازي چهار. کارشناسي
14 نيمسال دوم 94-1393. رشته مهندسي شهرسازي: مباني وروشهاي طراحي شهري، پروژه نهايي و رشته مهندسي معماري: هندسه کاربردي. کارشناسي
15 نيمسال اول سال تحصيلي 95-1394: کارگاه طراحي شهري يک ؛ طرح شهرسازي پنج؛ درک و بيان محيط شهري؛ مباني نظري طراحي شهري کارشناسي و کارشناسي ارشد
16 نيمسال دوم 96-1395: تحليل شکل و فضاهاي شهري؛ مباحث اجرايي طراحي شهري؛ شناخت و تحليل فضاي شهري؛ تاريخ شهر و شهرسازي جهان؛ بهسازي و نوسازي بافت هاي قديم کارشناسي ارشد
17 نيمسال دوم 97- 1396 : درک و بيان محيط شهري؛ تحليل فضاهاي شهري؛ تحليل فضاهاي شهري؛ شناخت و تحليل فضاي شهري؛ تاريخ شهر و شهرسازي در ايران کارشناسي و کارشناسي ارشد
18 نيمسال اول 98-1397 : مباني شهرشناسي؛ طرح يک ارشد معماري؛ طرح شهرسازي دو؛ كارگاه طراحي شهري سه کارشناسي و کارشناسي ارشد
19 نيمسال دوم 1397-1398- کارشناسي- کارشناسي ارشد- دکتري
20 نيمسال اول 1398-1399: کارشناسي- کارشناسي ارشد- دکتري
21 نيمسال دوم 1399-1398: کارشناسي- کارشناسي ارشد- دکتري
22 نيمسال اول 1400-1399: طرح معماري يک (ارشد معماري)- توسعه شهري پايدار (دکتري شهرسازي) کارشناسي ارشد- دکتري
23 نيمسال دوم 1400-1399: طرح شهرسازي پنج (کارشناسي شهرسازي)- نوسازي و بهسازي شهري (ارشد برنامه ريزي شهري)- تاريخ شهرهاي ايران( کارشناسي معماري) کارشناسي- کارشناسي ارشد


 4- Research Interests  
Row Fields of Investigation and Specialized
1 Urban Planning, Urban Design, Architecture


 5- Research Activities    5-1) Paper Published in Journals  
Row Article title Journal Name Year Issue/Volume Article Printed Pages
1 Recognizing Module s Role in Traditional Houses Design in term of passive Cooling (Case Study: Traditional Houses of ghajar in Shiraz) journal of architectural thought 2020 3-6 160-174
2 A Comparative Study of Spatial Qualities of The Historical Bridges and Contemporaries Bridges in Isfahan Using Analysis Network Process in order to Re SALMAGUNDI-A QUARTERLY OF THE HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 2015 1 329-338
3 A comparative study of urban space quality of Siosepol and Khaju bridges Survey Methodology 2015 44 244-263
4 Assessment of Acoustic Satisfaction at the Metro Stations from an Objective and Subjective Point of View (Case Study: Metro of Tehran and Tabriz) karafan 2023 19-4 323-347
5 Simulation of Acoustic Variables for Auditory Satisfaction in Metro Stations by Using ODEON Software (Case Studies: Metro of Tehran, Tabriz, Isfahan) Haft Hesar Journal of Environmental Studies 2022 42-11 85-106
6 Factors Affecting the Implementation of Building Information Modeling System in Iran: A Regional Planning Approach Geography(Regional Planning) Journal 2022 48 838-860
7 Explanation of contingency planning approach to promoting cultural landscape in interaction with human ecology over time the Environmental Sciences 2021 19-2 127-150
8 Analysis of perception and visual comfort in residential buildings in relation to daylight Quarterly of New Attitudes in Human Geography 2021 13-2 869-852
9 Evaluation of Urban Branding Components with Emphasis on Branding Industry Management of Zanjan City Journal of Sustainable City 2022 4-4 73-86
10 Explanation of a Model for sustaining the Role of Bridge as Urban Spaces HOVIATSHAHR 2022 48-15 35-50
11 Conceptual model of the role of urban space in improving the quality of life in historical contexts Motaleate Shahri 2022 10-41 43-58
12 Hierarchical Pattern of the Place Meaningfulness through Establishing Events in the Urban Public Spaces (Case Study: The Central Pedestrian District o Urban Planning Knowledge 2020 4-1 113-132
13 Evaluating and measuring the role of using cyberspace in components effective on Urban Crisis management Based on the meaning of place Case study:tra Journal of Emergency Management 2020 17 129-140
14 Evaluating and measuring the effect of cyberspace on the indices of meaning in urban spaces Geographical Data (SEPEHR) 2021 29-11 27-43
15 Recognition and Feasibility Study of Implementing Building Information Modeling (BIM) in Architectural Education in Iran Journalof Iranian Architecture and Urbanism 2020 11-19 145-166
16 Assessment of the Perception of the Meaning of Place in Information Era (A Case Study of Traditional and Modern Urban Space in Isfahan) Quarterly of Geography (Regional Planning) 2020 10-1 801-812
17 Evaluating the Existence of a design mechanism based on natural ventilation in the traditional architecture of cities in hot-arid climate without the Journal of Architecture Hot and dry climate 2019 7-9 101-119
18 Investigation of pedestrian rate in Shahin Shahr Ferdowsi Street and its effect on social interaction of citizens Architectural Journal 2020 2-13 145-152
19 Necessity of pedestrian development in the central part of Shahin Shahr, a case study of Ferdowsi Street Architectural Journal 2020 2-13 153-157
20 Bridge function as urban space journal of jeography and environmental studies 2016 4-16 23-34

 5-2) Papers Presented at the Conference  
Row Article title Conference Name Conference Location Year
1 The effect of building information modeling on medical centers during the corona The Second National Conference on Health Knowledge Production and Governance in the Post-Corona World Najafabad 2022
2 Strategies for improving the quality of Pedestrian way as urban development stimuli in rehabilitating urban fabrics 7th national conference on applied research in Civil engineering architecture and urban management tehran 2020
3 Solutions to improve the compatible interaction between architecture and nature with the approach of biophilic architecture Biennial Conference of Community and contemporary architecture Isfahan-Iran 2017
4 The role of urban spaces qualities on the behavior patterns of users (Case study: Jolfa neighborhood of Isfahan) 5rd.international conference in civil engineering, architecture Tehran 2017
5 An overview of the concepts of community and neighborhood and provide a favorable framework neighborhood The annual conference of the society and contemporary architecture Isfahan 2017
6 The effect of urban branding on sustainable urban landscape 3rd.international conference on research in civil engineering, architecture, urban planning Rome-Italy 2016
7 Compare the stability of the old, intermediate and new urban textures First National Conference on tissue between the city of Iran isfahan 2016
8 The Impact of Social Capital On sustainable urban development 4th. International Congress on Civil Engineering, Architecture and Urban Development Tehtan 2016
9 Identify effective strategies for participation of residents in organizing of urban fringe settlements The 1th national conference on sustainable development in geographical science, architecture, and urban planning Tehran-Iran 2015
10 The influence of identity in Iranian-Islamic city landscape,The transition from tradition to modernity 2th National Conference on architecture and sustainable urban landscape Tehran-Iran 2015
11 The need to redesign pedestrian bridges, to improve the urban landscape, By sampling of successful examples of Iran and the world 2th National Conference on architecture and sustainable urban landscape Tehran-Iran 2015
12 The impact of environmental attributes on creativity, to achieve a creative city The 1th National Conference on Smart City Isfahan-Iran 2015
13 Organization of deteriorated urban fabrics by social sustainability approach,Case study: Amyrarab neighborhood 4th International Conference of Sustainable Development Isfahan-Iran 2014
14 Comprehensive Plan land endowment, a ring of Iranian - Islamic city development National Conference on Urban Design Mashhad 2013
15 Expression ideas of Islamic urbanism on the identity of the modern city The 2end National Conference on Islamic City Isfahan-Iran 2013

 5-3) Completed Research Plans  
Row Title Responsibility Project Kind
1 - Director External Grant
2 Explanation to model of biophilic city (case study: Isfahan city) Director External Grant

 5-4) Compilation and Books  
Row Title Compilation Kind Compilation Publishing Date Publisher
1 Inquiry by design Translation 2019 Najafabad Branch, Islamic Azad University

 5-5) Initiative, Innovation and Invention, and Valuable Asrbdy  
Row Title Registration Place Reference Confirmed Date

 5-6) Awards and Honors  
Row Institution Title Festival Date Reference Award Announcement
1 Isfahan Construction Engineering Disciplinary Organization Cultural-sport’s complex design competition of Isfahan construction engineering disciplinary organization 2012
2 Islamic Azad University, Najafabad Branch Top University Professor 2019
3 Islamic Azad University, Central Organization Top Research Center 2021
4 Isfahan Municipality the 4th national festival of urban studies and the first festival of urban technoligy 2021

 5-7) Lecturer Of Workshop  
Row Title Date


 6- Executive Experience  
Row Title Executive Year
1 Maneger of Advancement in Architecture and Urban Planning Re 2020
2 Executive Secretary- MODAK Event for Architecture 2020
3 Member of the specialized working group for selecting the be 2019
4 member of the University Research Council 2019
5 Member of the specialized working group for selecting the be 2020
6 - 2021