چاپ
CV
IAUN
Islamic Azad University, Najafabad Branch

 1- Personal Information  
First Name : Saied Jalil
Last Name : Hosseiny
E-mail : s.j.hosseini@pci.iaun.ac.ir
Work Address : Islamic Azad University, Najafabad Branch, Esfahan
Academic Rank :Assistant Professor


 2- Education Background  
Academic Degree Education Field University Country Year
B.Sc Civil engineering Islamic azad University, Najafabad Branch IRAN 2007
M.Sc Civil engineering-Structural engineering Isfahan university of Technology IRAN 2009
Ph.D Civil engineering-Structural engineering Isfahan university of Technology IRAN 2016


 3- Educational Experience  
Row Specialized Courses Taught Degree
1 سازه بتن آرمه 1 کارشناسي
2 سازه هاي بتن آرمه 2 کارشناسي
3 روش اجزاي محدود کارشناسي ارشد
4 پايداري سازه کارشناسي ارشد
5 تئوري ورق و پوسته کارشناسي ارشد
6 رياضيات عالي مهندسي کارشناسي ارشد
7 بهينه سازي سازه ها دکترا
8 تعمير و بازرسي سازه ها کارشناسي
9 سازه هاي فولادي 2 کارشناسي


 4- Research Interests  
Row Fields of Investigation and Specialized
1 Numerical methods in engineering, strengthening and rehabilitation of structures, optimization, concrete technology


 5- Research Activities    5-1) Paper Published in Journals  
Row Article title Journal Name Year Issue/Volume Article Printed Pages
1 Dynamic characteristics of truncated conical panels made of FRPs reinforced with agglomerated CNTs Structures 2021 33 4701-4717
2 Agglomeration effects on free vibration characteristics of three-phase CNT/ polymer/fiber laminated truncated conical shells Thin-Walled Structures 2020 157 107077

 5-2) Papers Presented at the Conference  
Row Article title Conference Name Conference Location Year

 5-3) Completed Research Plans  
Row Title Responsibility Project Kind

 5-4) Compilation and Books  
Row Title Compilation Kind Compilation Publishing Date Publisher

 5-5) Initiative, Innovation and Invention, and Valuable Asrbdy  
Row Title Registration Place Reference Confirmed Date

 5-6) Awards and Honors  
Row Institution Title Festival Date Reference Award Announcement

 5-7) Lecturer Of Workshop  
Row Title Date


 6- Executive Experience  
Row Title Executive Year
1 chairperson 2015