چاپ
CV
IAUN
Islamic Azad University, Najafabad Branch

 1- Personal Information  
First Name : Seyed Mohamad
Last Name : Kargar
E-mail : kargar@pel.iaun.ac.ir
Work Address : Islamic Azad University, Najafabad Branch, Esfahan
Academic Rank :Assistant Professor


 2- Education Background  
Academic Degree Education Field University Country Year
B.Sc Electrical Engineering-Electronic Shahrekord Iran 2006
M.Sc Electrical Engineering-Control Najafabad Branch, Islamic Azad University Iran 2008
Ph.D ٍElectrical Engineering-Control Science And Research Branch, Islamic Azad University Iran 2013


 3- Educational Experience  
Row Specialized Courses Taught Degree
1 کنترل خطي
2 کنترل مدرن
3 کنترل ديجيتال و غير خطي
4 کنترل پيش بين ارشد
5 برنامه ريزي خطي و غير خطي ارشد
6 انداره گيري الکتريکي کارشناسي
7 مدارهاي الکتريکي کارشناسي
8 اتوماسيون صنعتي کارشناسي ارشد
9 مباني تحقيق در عمليات کارشناسي
10 تشخيص عيب دکتري
11 کنترل صنعتي کارشناسي
12 کنترل پيش بين دکتري


 4- Research Interests  
Row Fields of Investigation and Specialized
1 Model Predictive Control (MPC)
2 Fault Tolerant Control (FTC)
3 Fault Detection and Identification (FDI)
4 Nonlinear Control
5 Linear and Nonlinear Programming (NLP)
6 Industrial and home automation
7 Building Management Systems (BMS)


 5- Research Activities    5-1) Paper Published in Journals  
Row Article title Journal Name Year Issue/Volume Article Printed Pages
1 Simultaneous fault localization and detection of analog circuits using deep learning approach Computers 2021 92 ۱۰۷۱۶
2 Fuzzy modelling of combustion efficiency and control of excess air flow case study: 320-MW steam unit/Isfahan Power Plant/Iran clean energy 2021 5-2 229–242
3 Integrated model predictive fault-tolerant control, and fault detection based on the parity space approach for a reverse osmosis desalination unit Transactions of the Institute of Measurement and Control 2020 42-10 1882-1894
4 A Review of Surge Control and Modeling in Centrifugal Compressors Journal of Intelligent Procedures in Electrical Technology/ 2022 13-۵۰ ۱-۳۰
5 Modeling of K-250 Compressor Using NARX and Hierarchical Fuzzy Model IJECE iranian journal of electrical and computer engineering 2021 18-3 ۱۹۱-۱۹۸
6 The control of centrifugal compressor surge using a recycle valve Iranian Electric Industry Journal of Quality and Productivity 2021 10-۳ ۱۴-۲۵
7 Control of Indoor Environmental Conditions Based on the Model and Use of Predictive Control Method Journal of Intelligent Procedures in Electrical Technology/ 2021 11-44 ۲۱-۳۵
8 Robust model predictive control for a small reverse osmosis desalination unit subject to uncertainty and actuator fault WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY-WATER SUPPLY 2020 (4)20 1229–1240
9 Fault detection and diagnosis in air handling using data-driven methods Journal of Building Engineering ۲۰۲۰ 31 101388
10 Integration of multiple model based fault detection and nonlinear model predictive fault-tolerant control IEEJ Transactions on Electrical and Electronic Engineering 2015 10-5 547–553
11 Integrated nonlinear model predictive fault tolerant control and multiple model based fault detection and diagnosis Chemical Engineering Research and Design 2014 92-2 340-349
12 Design of Fault Tolerant System Using Model Predictive Control and Model Based Fault Identification for a Chemical Reactor Journal of Intelligent Procedures in Electrical Technology ۲۰۲۲ 13-49 21-39

 5-2) Papers Presented at the Conference  
Row Article title Conference Name Conference Location Year
1 Design the Zones and State Space Model of Building Energy in Building 5th National Conference on Electrical Engineering of Iran islamic azad university - najafabad ۲۰۱۹
2 Diagnosis of fault in analog circuits using improved EMD 3rt international conference on electrical engineering khazarmi university ۲۰۱۸

 5-3) Completed Research Plans  
Row Title Responsibility Project Kind
1 Fuzzy control of boiler combustion process and evaluating it’s impact on the efficiency of combustion and saving energy. Director External Grant
2 Identification of distribution transformers model in order to reduce load losses Director External Grant

 5-4) Compilation and Books  
Row Title Compilation Kind Compilation Publishing Date Publisher
1 intelligent building systems Translation 2017 islamic azad university najafabad branch

 5-5) Initiative, Innovation and Invention, and Valuable Asrbdy  
Row Title Registration Place Reference Confirmed Date

 5-6) Awards and Honors  
Row Institution Title Festival Date Reference Award Announcement
1 islamic azad university Rank ۱ in National Ph.D. Entrance Exam 1387

 5-7) Lecturer Of Workshop  
Row Title Date


 6- Executive Experience  
Row Title Executive Year