چاپ
CV
IAUN
Islamic Azad University, Najafabad Branch

 1- Personal Information  
First Name : Ahmad
Last Name : Sobhani
E-mail : drasobhani48@yahoo.com
Work Address : Islamic Azad University, Najafabad Branch, Esfahan
Academic Rank :Assistant Professor


 2- Education Background  
Academic Degree Education Field University Country Year
B.Sc internal medicin isfahan iran 1379
M.Sc - - - -
Ph.D - - - -


 3- Educational Experience  
Row Specialized Courses Taught Degree
1 فيزيوپاتولوژي بيماريهاي گوارش دکتراي حرفه اي
2 فيزيوپاتولوژي بيماريهاي غدد و متابوليسم دکتراي حرفه اي
3 فيزيوپاتولوژي بيماريهاي ريه دکتراي حرفه اي
4 اپيدميولوژي بيماريهاي شايع در ايران کارداني بهداشت خانواده
5 اپيدميولوژي بيماريهاي شايع در ايران کارشناسي بهداشت عمومي
6 فيزيوپاتولوژي داخلي -جراحي مامايي -غدد کارشناسي
7 فيزيوپاتولوژي داخلي -جراحي مامايي - کليه کارشناسي
8 فيزيوپاتولوژي داخلي -جراحي مامايي - بيماريهاي روماتيسمي کارشناسي
9 فيزيوپاتولوژي داخلي -جراحي مامايي -گوارش کارشناسي
10 فيزيوپاتولوژي داخلي -جراحي مامايي -قلب وعروق کارشناسي
11 فيزيوپاتولوژي داخلي -جراحي مامايي - ريه کارشناسي
12 كاراموزي بيماريهاي داخلي كاراموزي


 4- Research Interests  
Row Fields of Investigation and Specialized
1 -


 5- Research Activities    5-1) Paper Published in Journals  
Row Article title Journal Name Year Issue/Volume Article Printed Pages
1 مطالعه باليني ارتباط سندرم مقاومت به انسولين با پوليپ هايآدنوماتوس کولون و رکتوم در افراد 50 سال و بالاتر Jornal Of Isfahan Medical School 1393 32 1-10

 5-2) Papers Presented at the Conference  
Row Article title Conference Name Conference Location Year
1 prognostic factors related to mortality in diabetic patients with heart failure The First National Conference on Biomedical Challenges Focusing on Microbiology gorgan 2023
2 vestigating the relationship bethween speech factors and motor symptoms in parkinsons disease and the predictive role of speech factors in motor symptoms in parkinsons diseases The first congress of neuroscience and psychology studies ardabil 2023
3 Mortality risk factors in heart failure patients with atrial fibrillation The first national conference in biomedical challenges focusing in microbiology gorgan 2022
4 The Relationship between Depression Treatment and Level of HbA1c in Diabetic Patients 3rd International and 5th Iranian Congress of Endocrine Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran 2015

 5-3) Completed Research Plans  
Row Title Responsibility Project Kind

 5-4) Compilation and Books  
Row Title Compilation Kind Compilation Publishing Date Publisher

 5-5) Initiative, Innovation and Invention, and Valuable Asrbdy  
Row Title Registration Place Reference Confirmed Date

 5-6) Awards and Honors  
Row Institution Title Festival Date Reference Award Announcement

 5-7) Lecturer Of Workshop  
Row Title Date


 6- Executive Experience  
Row Title Executive Year
1 - -
2 - -
3 - -
4 - -
5 - 1389
6 - 1389
7 - 1400