چاپ
CV
IAUN
Islamic Azad University, Najafabad Branch

 1- Personal Information  
First Name : Ahmad
Last Name : Sobhani
E-mail : drasobhani48@yahoo.com
Work Address : Islamic Azad University, Najafabad Branch, Esfahan
Academic Rank :Assistant Professor


 2- Education Background  
Academic Degree Education Field University Country Year
B.Sc internal medicin isfahan iran 1379
M.Sc - - - -
Ph.D - - - -


 3- Educational Experience  
Row Specialized Courses Taught Degree
1 فيزيوپاتولوژي بيماريهاي گوارش دکتراي حرفه اي
2 فيزيوپاتولوژي بيماريهاي غدد و متابوليسم دکتراي حرفه اي
3 فيزيوپاتولوژي بيماريهاي ريه دکتراي حرفه اي
4 اپيدميولوژي بيماريهاي شايع در ايران کارداني بهداشت خانواده
5 اپيدميولوژي بيماريهاي شايع در ايران کارشناسي بهداشت عمومي
6 فيزيوپاتولوژي داخلي -جراحي مامايي -غدد کارشناسي
7 فيزيوپاتولوژي داخلي -جراحي مامايي - کليه کارشناسي
8 فيزيوپاتولوژي داخلي -جراحي مامايي - بيماريهاي روماتيسمي کارشناسي
9 فيزيوپاتولوژي داخلي -جراحي مامايي -گوارش کارشناسي
10 فيزيوپاتولوژي داخلي -جراحي مامايي -قلب وعروق کارشناسي
11 فيزيوپاتولوژي داخلي -جراحي مامايي - ريه کارشناسي
12 كاراموزي بيماريهاي داخلي كاراموزي


 4- Research Interests  
Row Fields of Investigation and Specialized
1 -


 5- Research Activities    5-1) Paper Published in Journals  
Row Article title Journal Name Year Issue/Volume Article Printed Pages
1 مطالعه باليني ارتباط سندرم مقاومت به انسولين با پوليپ هايآدنوماتوس کولون و رکتوم در افراد 50 سال و بالاتر Jornal Of Isfahan Medical School 1393 32 1-10

 5-2) Papers Presented at the Conference  
Row Article title Conference Name Conference Location Year
1 The Relationship between Depression Treatment and Level of HbA1c in Diabetic Patients 3rd International and 5th Iranian Congress of Endocrine Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran 2015

 5-3) Completed Research Plans  
Row Title Responsibility Project Kind

 5-4) Compilation and Books  
Row Title Compilation Kind Compilation Publishing Date Publisher

 5-5) Initiative, Innovation and Invention, and Valuable Asrbdy  
Row Title Registration Place Reference Confirmed Date

 5-6) Awards and Honors  
Row Institution Title Festival Date Reference Award Announcement

 5-7) Lecturer Of Workshop  
Row Title Date


 6- Executive Experience  
Row Title Executive Year
1 - -
2 - -
3 - -
4 - -
5 - -