چاپ
CV
IAUN
Islamic Azad University, Najafabad Branch

 1- Personal Information  
First Name : Shohreh
Last Name : Ajoudanian
E-mail : shajoudanian@yahoo.com;shajoudanian@pco.iaun.ac.ir
Work Address : Islamic Azad University, Najafabad Branch, Esfahan
Academic Rank :Assistant Professor


 2- Education Background  
Academic Degree Education Field University Country Year
B.Sc Computer engineering - Software systems Najafabad branch, Islamic Azad University Iran 2006
M.Sc Computer engineering - Software systems Najafabad branch, Islamic Azad University Iran 2008
Ph.D Computer engineering - Software systems Scinece and research branch, Islamic Azad university Iran 2015


 3- Educational Experience  
Row Specialized Courses Taught Degree
1 نظريه زبان ها و ماشين ها کارشناسي
2 ساختمان داده ها کارشناسي
3 مهندسي نرم افزار 1 کارشناسي
4 مهندسي نرم افزار 2 کارشناسي
5 پايگاه داده ها کارشناسي
6 مهندسي نرم افزار پيشرفته کارشناسي ارشد
7 تکامل نرم افزار کارشناسي ارشد
8 آزمون نرم افزار کارشناسي ارشد
9 روشهاي رسمي در توليد برنامه کارشناسي ارشد
10 روش هاي رسمي در مهندسي نرم افزار کارشناسي
11 آزمون نرم افزار کارشناسي


 4- Research Interests  
Row Fields of Investigation and Specialized
1 Software Product Line Engineering
2 Software Formal Methods
3 Software testing


 5- Research Activities    5-1) Paper Published in Journals  
Row Article title Journal Name Year Volume Article Printed Pages
1 A model‐driven framework to enhance the consistency of logical integrity constraints: Introducing integrity regression testing Software Engineering in Practice 2019 49-2 274-300
2 Recommending human resources to project leaders using a collaborative filtering-based recommender system: Case study of gitHub Iet Software 2019 13-5 379-385
3 Automatic promotional specialization, generalization and analysis of Extended Feature Models with Cardinalities in Alloy journal of logical and algebraic methods in programming 2015 84 640-667
4 On Formalization of Extended Feature Model Using Promotion Technique in Z Indian Journal of Science and technology 2015 8 1-15
5 Combining Fuzzy Expert System with Data Mining in Diabetes Diagnosis Advances in Enviromental Biology 2014 8(11) 1276-1281
6 A Novel Solution for Author Attribution Problem in Anonymous E-mail Journal of Computing and Security 2014 1 297-305
7 Presenting a model for the deployment of service-oriented architecture governance in information and communication technology department of isfahan mu IRJASB 2013 5 1438 - 1445
8 A Novel Data Security Model for Cloud Computing International Journal of Engineering and Technology 2012 4 -

 5-2) Papers Presented at the Conference  
Row Article title Conference Name Conference Location Year
1 Information systems architecture of Isfahan Gas company Forth Conference on Enterprise Architecture Advances Tehran university 2020
2 a research on user interface testing in android applications 6th national conference on applied research in electrical, mechanical university of malekashtar 2020
3 Investigation of models and methods of cascade failure analysis in smart gri 6th national conference on applied research in electrical, mechanical university of malekashtar 2020
4 A Review of Educational Data Mining and Analysis of Learner Behavior in MOOCs 6th international conference on web research tehran 2020
5 Catalog of enterprise Integration Patterns for Analyzing Inter-Service Relationships in Microservice Architecture Third Conference on Enterprise Architecture Advances tehran 2019
6 Examining enterprise architecture patterns to analysis of business process support Third Conference on Enterprise Architecture Advances tehran 2019
7 An overview of the lack of common understanding on enterprise architecture Third Conference on Enterprise Architecture Advances Tehran 2019
8 Solving the constraint for configuring softeare product line using the colonial compitition algorithm as a multi objective search based 5th internation conference on electical and computer engineering with emphasis on native knowledge Higher Institute of Ardebil 2018
9 IBEA, IBED and SMTIBEA algorithms in search based optimization in software product lines National conference on New technologies in computer and electirical engineeirng Jihad University of Isfahan 2018
10 Interactive service oriented governance: An integrated and measurable model to interact information between educational organizations The First international conference on computer scinece and engineering Islamic Azad university- najafabad 2017
11 A new cloud-based IT approach in solving healthcare crisis in Iran ICRAE2013 Islamic Azad universtiy of khomainishahr 2013
12 A new model for data security in cloud computing ICRAE 2013 Islamic Azad universtiy of khomainishahr 2013
13 Defence in depth IAUN Islamic Azad university of najafabad 2012
14 A hybrid algorithm for session detection in web usage mining IAUN Islamic Azad University of Najafabad 2012
15 A new approach for automation of reduction of test cases in oracles using data mininig algorithms IAUN Islamic Azad University of Najafabad 2012
16 A new approach in web page clustering for improving web usage mining - IAUN 2012
17 A Maximization Influence Diffusion Algorithm using Centrality for uncover Tacit Knowledge Iran Data Mining Conference Amirkabir university 2012
18 A Hybrid Approach for Emotion Detection and Extract Semantic From Text Iran Data Mining Conference Amirkabir University 2012
19 A new approach on customer segmentation in direct marketing using data mining based on value engineering Iran Data Mining Conference Amirkabir University 2012
20 Optimizing Web Usage Mining with improved GSP Algorithm Iran data mining conference Amirkabir university 2012
21 Assessing the confidentiality of blogs and posts using sentiment analysis and opinion mining Iran Data mining conference Amirkabir university 2012
22 Customer segmentation and Analysis based on customer lifetime value: A case study Iran Data mining conference Amirkabir university 2012
23 Deep Web Content Mining WASET Dubai 2009
24 Deep web content mining - Farsi Second National Data mining conference Amirkabir university 2009
25 knowledge extraction from deep web using correlation mining First national data mining conference Amirkabir university 2008

 5-3) Completed Research Plans  
Row Title Responsibility Project Kind
1 A model for deployment of service oriented architechture in educational enterprises Co-Worker External Grant
2 a method in cloud computing information technology in healthcare systems in Iran- Co-Worker External Grant

 5-4) Compilation and Books  
Row Title Compilation Kind Compilation Publishing Date Publisher

 5-5) Initiative, Innovation and Invention, and Valuable Asrbdy  
Row Title Registration Place Reference Confirmed Date

 5-6) Awards and Honors  
Row Institution Title Festival Date Reference Award Announcement

 5-7) Lecturer Of Workshop  
Row Title Date


 6- Executive Experience  
Row Title Executive Year
1 Member of WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLO 2008
2 IT expert in "Az atom ta kahkeshan" 2008
3 Faculty member 2010
4 ACM programing supervisor 2015
5 reviewer 2015
6 IET Software Reviewer 2017