چاپ
CV
IAUN
Islamic Azad University, Najafabad Branch

 1- Personal Information  
First Name : Mahshid
Last Name : Moeinimehr
E-mail : M.moeinimehr@iaun.ac.ir
Work Address : Islamic Azad University, Najafabad Branch, Esfahan
Academic Rank :Instructor


 2- Education Background  
Academic Degree Education Field University Country Year
B.Sc midwifery medical science iran 1372
M.Sc midwifery education medical science of iran iran 1378
Ph.D - - - -


 3- Educational Experience  
Row Specialized Courses Taught Degree
1 کارآموزي نوزادان کارشناسي
2 بارداري وزايمان ومراقبتهاي مربوطه 1 کارشناسي
3 بارداري وزايمان ومراقبتهاي مربوطه 4 کارشناسي
4 کارآموزي بارداري وزايمان کارشناسي
5 کارآموزي بهداشت مادروکودک کارشناسي
6 کارآموزي بيماريهاي زنان کارشناسي
7 بيماريهاي داخلي جراحي وعفوني دربارداري1 کارشناسي
8 بيماريهاي داخلي جراحي وعفوني دربارداري3 کارشناسي
9 اخلاق مقررات مامايي وپزشکي قانوني کارشناسي
10 اختلالات عملکرد جنسي آموزش ومشاوره کارشناسي
11 بارداري وزايمان ومراقبتهاي مربوطه 3 کارشناسي
12 بارداري وزايمان ومراقبتهاي مربوطه 2 کارشناسي
13 اصول وفنون پرستاري وروش کاردراتاق زايمان (نظري) کارشناسي
14 اصول وفنون پرستاري وروش کاردراتاق زايمان(عملي) کارشناسي


 4- Research Interests  
Row Fields of Investigation and Specialized
1
2
3
4
5
6
7
8
9


 5- Research Activities    5-1) Paper Published in Journals  
Row Article title Journal Name Year Issue/Volume Article Printed Pages
1 Investigating non pharmacologic treatment methods in reducing anxiety in pregnant women of low risk and high risk group Internal Medicine Today 2023 28/3 300-329
2 ٍEffect of different relaxtion methodes on pregnancy and childbirth:a systematic review Jouranal of shahid sadoghi university of medical sciences 2021 29-2 3462-78
3 Depression during Pregnancy and Preeclampsia in third Trimester in Women Attending Prenatal Care Center Journal of Research Development in Nursing and Midwifery 2015 12-1 103-110
4 Evaluation of pelvic pain and cartilage and risk factors for pain relief Journal of Health systematic research 2015 10-2 226-234

 5-2) Papers Presented at the Conference  
Row Article title Conference Name Conference Location Year
1 fear and stress due to corona and encounter ways with 2th national conference on health knwledge production ,confronting covid -19 and govering the post -corona world18-`19 jan 2022 islamic Azad university najafabad branch 2022
2 investigation of psychiatic health in pregnant and breast feeding mother duration of corona epidemi 2th national conference on health knwledge production ,confronting covid -19 and govering the post -corona world18-`19 jan 2022 islamic Azad university najafabad branch 2022
3 Investigation of Aromatherapy and Acupressure and herbal medication on labour third international family and women health congress medical science university of tehran 2021
4 surveying predicament and outcomes of covid-19 in pregnant women 1st natinal conference 2020 health knowledge production confronting corona and governing inthe post corona nursing midwifery department - najafabad branch 2020
5 The study of medicinal plants on delivery process and maternal neonatal outcomes 1st perinatology and 7th congress of perinatologyand neonatology shiraz medical science university 2019
6 Investigation rule of healthy during pregnancy and physical and psychical neonate 1st international congress of perinatology shiraz science university 2019
7 َAdiction and women and men sexual healthy Prpmotion of women health medical science of esfahan university 2018
8 method of delivery and neonatal health Iranian neonatal congress Isfahan medical university 2018
9 Investigation of outcomes due to unwanted pregnancy among vulnerable women The 2 nd International Congress on Reproductive Health and Childbearing Razi hamayesh center - Tehran 2017
10 Survey Obstetrics history and pregnancy complications in depressive pregnant women attending Prenatal Care Center of Isfahan in 2010-2012 The 2 nd International Congress on Reproductive Healih and Childbearing Tehran razi hamayesh central 2017
11 traditional medicine in prevention and treatment of liver diseases Symposium modification of life style and traditional systems of medicine in Iran islamic azad university najafabad branch 2016
12 working traditional medicine in PMS syndrum Symposium modification of life style and traditional systems of medicine in Iran islamic Azad university najafabad branch 2016
13 development of rehabilitation for patient with cleft lip and palate with 590 nursing care plan international congress on cleft lip/palate medical science univercity of isfahan 2016
14 Survey correlation depression during pregnancy with characteristics and pregnancy complications in pregnant women attending Prenatal Care Center of I 3rd international conference on behavioral science and social studies istanbul-turkey 2016
15 Correlation of depression during pregnancy and sociodemographic characteristics inpregnant women attending prenatal care center of isfahan in 2010-201 The 1st International Congress on Reproductive Health and Childbearing iran university of medicine science 2016
16 Breast self-examination practice and its impact on Breast cancer early diagnosis International Conference on Debatable topic on obstetrics Gynecology shahid beheshti university-Tehran 2016
17 promotion of life style efect of diabet self care in diabet islamic Azad University- Najafabad branch 2015
18 compare ensolin in curediabet withrate cesarean and and admited newborn in NICU self care in diabet islamic Azad University- Najafabad branch 2015
19 prevalence of sexual disfunction and impact of contraception method natinal fertility and infertility islamic Azad University- Najafabad branch 2012
20 Hypnosis and childbirth Contemporary Clinical Conferences in Nursing and Midwifery Islamic Azad University - Najafabad Branch 2012
21 Relationship between sexual desire before exercise and quality of life after radical prostatectomy First National Conference on Reproductive Health and Infertility Islamic Azad University - Najafabad branch 2012
22 Cataract in old age Health Promotion Conferance in Seniors Islamic Azad University -Najafabad Branch 2011
23 investigation of urea plasma uralytycum with mycoplasma hominis and quality of semen in infertility men 12th obstetrical-Gynecology congress medical science university of tehran 2010
24 - - - -

 5-3) Completed Research Plans  
Row Title Responsibility Project Kind
1 - Director Internal Grant
2 Survey the correlation between Depression during Pregnancy with Co-Worker Internal Grant
3 - Co-Worker Internal Grant
4 survey kinds of low back and pelvic pain in pregnancy Co-Worker Internal Grant
5 Survey the correlation between Depression during Pregnancy with Preeclampsia in third Trimester of Pregnancy in Pregnant Women that Attended in Prenatal Care Center of Isfahan Director Internal Grant

 5-4) Compilation and Books  
Row Title Compilation Kind Compilation Publishing Date Publisher
1 obstetrics algorithms in high risk pregnancies and obstetrics cases Compilation 2023 Aein honar
2 fundamental of clinical skills Compilation 2020 Islamic Azad Universty -Najafabad
3 Midwifery LogBook Codification 2018 IslamicAzad university - (Najafabad)
4 obestetrics and Gynecology Dictionary Codification 2018 kankash
5 fundamentals of clinical skills Compilation 2018 islamic azad university najafabad branch
6 comprehensive book ofobstetric procedures in child birth block Codification 1397 islamic azad university najafabad branch
7 problem solving in women,s health care Translation 1393 esfahan-kankash

 5-5) Initiative, Innovation and Invention, and Valuable Asrbdy  
Row Title Registration Place Reference Confirmed Date

 5-6) Awards and Honors  
Row Institution Title Festival Date Reference Award Announcement
1 Literati festival superior book 1399

 5-7) Lecturer Of Workshop  
Row Title Date
1 OBstetric 03/03/2004


 6- Executive Experience  
Row Title Executive Year
1 manager of midwifery department 1394