چاپ
CV
IAUN
Islamic Azad University, Najafabad Branch

 1- Personal Information  
First Name : Sasan
Last Name : Zandi esfahan
E-mail : sasanzandiesfahan@pmd.iaun.ac.ir
Work Address : Islamic Azad University, Najafabad Branch, Esfahan
Academic Rank :Assistant Professor


 2- Education Background  
Academic Degree Education Field University Country Year
B.Sc - - - -
M.Sc - - - -
Ph.D Pharmacology Shiraz Iran 2017


 3- Educational Experience  
Row Specialized Courses Taught Degree
1 اصول پايه فارماکولوژي پزشکي دکتري عمومي
2 فارماکولوژي 1 پزشکي دکتري عمومي
3 فارماکولوژي 2 پزشکي دکتري عمومي
4 فارماکولوژي 3 پزشکي دکتري عمومي
5 نسخه نويسي در بيماري هاي شايع دکتري عمومي
6 فارماکولوژي اختصاصي داخلي - جراحي کارشناسي ارشد
7 فارماکولوژي پرستاري کارشناسي
8 فارماکولوژي عمومي مامايي کارشناسي
9 فارماکولوژي اختصاصي مامايي کارشناسي
10 فارماکولوژي اتاق عمل کارشناسي


 4- Research Interests  
Row Fields of Investigation and Specialized
1 Neuropharmacology
2 Psychopharmacology
3 Medicinal Plants


 5- Research Activities    5-1) Paper Published in Journals  
Row Article title Journal Name Year Issue/Volume Article Printed Pages
1 Investigating the Effect of Cinnamon Edible Drop on Balance and Fear of Falling in MS Patients Referred to MS Association in Isfahan Province Journal of Complementary Medicine Research 2020 11-4 260-264
2 Effects of Metformin on Weight Loss and Metabolic Control in Obese Patients With Schizophrenia and Schizoaffective Disorder: A Randomized Double-Blind Controlled Clinical Trial Iranian Rehabilitation Journal 2019 17-4 359-367
3 Evaluating the effect of adding Fish oil to Fingolimod on TNF-alpha IL1beta IL6, and IFN-gamma in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis: A double-blind randomized placebo-controlled trial Clinical Neurology and Neurosurgery 2017 163 173-178
4 Hemostatic effects of falcaria vulgaris for use in dressing war wounds Nurse and Physician Within War 2021 9-31 48-55

 5-2) Papers Presented at the Conference  
Row Article title Conference Name Conference Location Year
1 Relationship between NSAIDs(nonsteroidal anti_inflammatory drugs) and depression. does celecoxib?have a better effect 11th Basic and Clinical Neuroscience Congress 2022 Tehran 2023
2 Psychologic effect of Covid-19 and psychiatric adverse effects of corticosteroids, Is there any relation between neuropsychiatric effects of Covid-19 and use of corticosteroids? : A narrative review 11th Basic and Clinical Neuroscience Congress 2022 Tehran 2022
3 Effects Of Vitamin B Supplements on Stress Level The 4th Euro-Asian Pharmacoepidemiology Congress (EAPEC 2022) Tehran 2022

 5-3) Completed Research Plans  
Row Title Responsibility Project Kind

 5-4) Compilation and Books  
Row Title Compilation Kind Compilation Publishing Date Publisher

 5-5) Initiative, Innovation and Invention, and Valuable Asrbdy  
Row Title Registration Place Reference Confirmed Date

 5-6) Awards and Honors  
Row Institution Title Festival Date Reference Award Announcement

 5-7) Lecturer Of Workshop  
Row Title Date


 6- Executive Experience  
Row Title Executive Year
1 Member of the National Elite Foundation 2019
2 Head of Clinical Research Development Center 2021
3 Member of the Supreme Industry Committee 2021
4 Scientific secretary of continuing education courses of Isfahan University of Medical Sciences 2021
5 Secretary of the University Accreditation Committee of Medical Sciences 2022
6 Head of Medical Sciences Student Research Committee 2022
7 Special supervisor of the university administration in holding exams 2023