چاپ
CV
IAUN
Islamic Azad University, Najafabad Branch

 1- Personal Information  
First Name : majid
Last Name : vaziri sarashk
E-mail : m_sarashk@yahoo.com
Work Address : Islamic Azad University, Najafabad Branch, Esfahan
Academic Rank :Assistant Professor


 2- Education Background  
Academic Degree Education Field University Country Year
B.Sc industrial management valiasr(ag)rafsanjan iran 2003
M.Sc industrial management-OR SHIRAZ university iran 2006
Ph.D OPERATIONS RESEARCH science iran 2013


 3- Educational Experience  
Row Specialized Courses Taught Degree
1 اقتصاد عمومي 1
2 اقتصاد عمومي 2
3 اصول حسابداري و هزينه يابي
4 تحقيق در عمليات1 كارشناسي
5 اقتصاد عمومي 1 كارشناسي
6 تئوري احتمالات و كاربرد آن كارشناسي
7 آمار پيشرفته دكتراي تخصصي
8 مباحث ويژه دكترا
9 محاسبات نرم دكترا
10 تحليل سيستمها كارشناسي
11 كنترل كيفيت آماري كارشناسي
12 تحقيق در عمليات2 كارشناسي
13 حسابداري مديريت كارشناسي ارشد
14 نظريه تصميم گيري ارشد
15 فرآيندهاي احتمالي ارشد
16 سريهاي زماني و پيش بيني ارشد
17 برنامه ريزي و كنترل توليد و موجوديها1 كارشناسي پيوسته
18 تجزيه و تحليل سيستمها دكتراي تخصصي
19 تحليل آماري ارشد
20 مديريت مالي و حسابداري پروژه ارشد


 4- Research Interests  
Row Fields of Investigation and Specialized
1 dynamic systems
2 optimization
3 statistical quality control
4 modelling ang solving of models
5 system dynamics
6 operations research
7 forecasting
8 control


 5- Research Activities    5-1) Paper Published in Journals  
Row Article title Journal Name Year Issue/Volume Article Printed Pages
1 the effect of short term fluctuation cycles related gold and currency on fluctuations capital market financial economics 2023 17-2 95 تا 116

 5-2) Papers Presented at the Conference  
Row Article title Conference Name Conference Location Year
1 A fuzzy dynamic model for evaluating failures risk of system 8th National Congress new founding in Industrial Management and Engineering With emphasis on empowerment and competitive intelligence tehran 2021
2 Failure modes and effects analysis using fuzzy weighted geometric mean approach 8th National Congress new founding in Industrial Management and Engineering With emphasis on empowerment and competitive intelligence tehran 2021

 5-3) Completed Research Plans  
Row Title Responsibility Project Kind

 5-4) Compilation and Books  
Row Title Compilation Kind Compilation Publishing Date Publisher
1 organical and mechanical organizationevaluating Compilation 2021 sanjesh
2 designing of FIS for determining size of organical or mechanical organization Compilation 2018 rahe doktora:sanjesh and davesh

 5-5) Initiative, Innovation and Invention, and Valuable Asrbdy  
Row Title Registration Place Reference Confirmed Date

 5-6) Awards and Honors  
Row Institution Title Festival Date Reference Award Announcement

 5-7) Lecturer Of Workshop  
Row Title Date


 6- Executive Experience  
Row Title Executive Year
1 quality assurance manager 2001
2 group manager of industrial engineering field 2014
3 group manager 2018