چاپ
CV
IAUN
Islamic Azad University, Najafabad Branch

 1- Personal Information  
First Name : mehran
Last Name : zamanifar
E-mail : mehran_zamanifar@yahoo.com
Work Address : Islamic Azad University, Najafabad Branch, Esfahan
Academic Rank :Assistant Professor


 2- Education Background  
Academic Degree Education Field University Country Year
B.Sc Power Engineering Isfahan University of Technology Iran 2003
M.Sc Power Engineering Tehran University Iran 2006
Ph.D Power Engineering Isfahan University of Technology Iran 2014


 3- Educational Experience  
Row Specialized Courses Taught Degree
1 بررسي سيستم هاي قدرت I کارشناسي
2 بررسي سيستم هاي قدرت II کارشناسي
3 ماشين هاي الکتريکي I کارشناسي
4 ماشين هاي الکتريکي II کارشناسي
5 ماشين هاي الکتريکي III کارشناسي
6 مدارهاي الکتريکي II کارشناسي
7 آزمايشگاه بررسي سيستم هاي قدرت کارشناسي
8 آزمايشگاه ماشين هاي الکتريکي I کارشناسي
9 آزمايشگاه ماشين هاي الکتريکي II کارشناسي
10 تئوري جامع ماشين هاي الکتريکي کارشناسي ارشد
11 قابليت اطمينان در سيستم هاي مهندسي کارشناسي ارشد
12 انرژي هاي نو و تجديدپذير کارشناسي ارشد


 4- Research Interests  
Row Fields of Investigation and Specialized
1 application of bifurcation theory in power systems


 5- Research Activities    5-1) Paper Published in Journals  
Row Article title Journal Name Year Volume Article Printed Pages
1 Dynamic modeling and Optimal control of DFIG wind energy systems using DFT and NSGA-II Electric Power Systems Research 2014 108 50-58

 5-2) Papers Presented at the Conference  
Row Article title Conference Name Conference Location Year
1 Low Voltage Ride-Through Capability Improvement of DFIG-Based Wind Turbines 4th National Conference on New Idea in Electrical Engineering Islamic Azad University, Khorasgan Branch 2015

 5-3) Completed Research Plans  
Row Title Responsibility Project Kind

 5-4) Compilation and Books  
Row Title Compilation Kind Compilation Publishing Date Publisher

 5-5) Initiative, Innovation and Invention, and Valuable Asrbdy  
Row Title Registration Place Reference Confirmed Date

 5-6) Awards and Honors  
Row Institution Title Festival Date Reference Award Announcement

 5-7) Lecturer Of Workshop  
Row Title Date


 6- Executive Experience  
Row Title Executive Year