چاپ
CV
IAUN
Islamic Azad University, Najafabad Branch

 1- Personal Information  
First Name : Mohammad Rasoul
Last Name : Velayati
E-mail : mvelayat@iaun.ac.ir - mvelayat@yahoo.com
Work Address : Islamic Azad University, Najafabad Branch, Esfahan
Academic Rank :Assistant Professor


 2- Education Background  
Academic Degree Education Field University Country Year
B.Sc Mathematics Isfahan University of Technology Iran 1997
M.Sc Mathematics Shahid Bahonar Iran 1999
Ph.D Mathematics Shahid Beheshti Iran 2005


 3- Educational Experience  
Row Specialized Courses Taught Degree
1 هندسه منيفلد کارشناسي ارشد
2 آناليز حقيقي کارشناسي ارشد
3 جبر پيشرفته کارشناسي ارشد
4 توپولوژي جبري ۱ کارشناسي ارشد
5 رياضي پيشرفته ۱ مکانيک کارشناسي ارشد
6 رياضيات عالي مهندسي عمران کارشناسي ارشد
7 رياضي پيشرفته کامپيوتر کارشناسي ارشد
8 هندسه ديفرانسيل موضعي کارشناسي
9 مباني هندسه کارشناسي
10 رياضي ۱ و ۲ و مهندسي کارشناسي
11 معادلات ديفرانسيل کارشناسي
12 نرم افزار هاي رياضي کارشناسي
13 رياضي مالي ۲ کارشناسي ارشد
14 فرآينده هاي تصادفي کارشناسي ارشد
15 نظريه اندازه و احتمال کارشناسي ارشد


 4- Research Interests  
Row Fields of Investigation and Specialized
1 Dynamical systems
2 Geomerty
3 Mathematics softwares
4 Functional equations


 5- Research Activities    5-1) Paper Published in Journals  
Row Article title Journal Name Year Issue/Volume Article Printed Pages
1 lambda-lemma for nonhyperbolic point in intersection Electronic Journal Of Qualitative Theory Of Differential Equations 2021 21 1-6
2 An ecient method for the numerical solution of the nonlinear Hammerstein fractional integral equations FILOMAT 2021 35-2 1-11
3 Stability of maximum preserving functional equation on multi-Banach lattice by fixed point method Fixed Point Theory 2020 21-1 363-374
4 On the arithmetic difference of cantor sets Journal of Dynamical Systems and Geometric Theories 2006 4 139-146
5 A C^1 conjugacy diffeomorphism International Journal of Pure and Applied Mathematics 2004 18 353-357
6 Connecting lemma for nonhyperbolic point in intersection Preprint - - -

 5-2) Papers Presented at the Conference  
Row Article title Conference Name Conference Location Year

 5-3) Completed Research Plans  
Row Title Responsibility Project Kind
1 Connecting lemma and its relation with homoclinic tangency Director Internal Grant
2 The approximation of nonhyperbolic diffeomorphism with homoclinic tangency Director Internal Grant

 5-4) Compilation and Books  
Row Title Compilation Kind Compilation Publishing Date Publisher
1 calculus II Compilation 2020 Islamic Azad University, Najafabad Branch
2 calculus I Compilation 2019 Yar Mana
3 Mathematics I Compilation 2018 Yar Mana
4 ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS 2017 Islamic Azad University-Najafabad Branch
5 Engineering mathematicsٍ 2016 Najafabad Branch- Islamic Azad University
6 ordinary differential equation 2015 Nashr amookhteh

 5-5) Initiative, Innovation and Invention, and Valuable Asrbdy  
Row Title Registration Place Reference Confirmed Date

 5-6) Awards and Honors  
Row Institution Title Festival Date Reference Award Announcement

 5-7) Lecturer Of Workshop  
Row Title Date
1 Using LaTeX software to type scientific texts 14/12/2020


 6- Executive Experience  
Row Title Executive Year
1 Director of the Department of Mathematics 2019